สพป.พิษณุโลก เขต 1 ขับเคลื่อนการนำคุณธรรมเข้าสู่สถานศึกษา

วันที่ 5 สิงหาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จัดการประชุมติดตามการพัฒนานวัตกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระยะที่ 2 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล เพื่อขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สืนสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ให้กับโรงเรียนเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ 43 โรงเรียน ประกอบด้วยผู้บริหารและครู โรงเรียนละ 3 คน รวม 129 คน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดีและภูมิใจในการทำความดี ในรูปแบบการบรรยายให้ความรู้ กระบวนการขับเคลื่อนที่จะนำไปสู่ความสำเร็จด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม จากนายมนัส ขำอ่อน อดีตศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ จากมูลนิธิธรรมเสถียรฐาน การนำเสนอรูปแบบ กระบวนการพัฒนานวัตกรรมคุณธรรม ระยะที่ 1 จากโรงเรียนบ้านคลองเตย การนำเสนอแนวคิด กระบวน พัฒนานวัตกรรม จากโรงเรียนวัดตาปะขาวหาย ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 3 ปี ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาสภาพปัญหาการดำเนินการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมของผู้เข้าร่วมประชุม โดยมีนางสุภาพร อินทร์ทอง ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้ดำเนินการ.

แสดงความคิดเห็น