อบจ.พิษณุโลกรวมพลังปลูกป่าเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ พระบรมราชินีนาถ

วันที่ 9 สิงหาคม 2560 ที่สวนรุกขชาติ สาธารณบึงราชนก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการ “รวมพลังปลูกป่า ร่วมใจเข้าพรรษา เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ” จัดโดยกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายบัญชา พินิจอุปพันธ์ ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งนี้เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2560 และในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 65 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลและเป็นการสร้างจิตสำนึกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2560 และเพื่อดำเนินรอยตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ด้วยการปลูกต้นไม้และดูแลพื้นที่ป่า ตลอดจนเพื่อสร้างจิตสำนึกและสร้างความตระหนักให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าเล็งเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัดพิษณุโลก ภายในโครงการดังกล่าวมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก รวมทั้งนักเรียน นักศึกษา เยาวชน ประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจำนวน 620 คน ที่ต่างพร้อมใจใส่เสื้อสีฟ้าร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวนกว่า 1,285 ต้น เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัดพิษณุโลก โดยพันธุ์ไม้ที่นำมาปลูกภายในโครงการดังกล่าว อาทิ ต้นพยุง ต้นเหลืองปรีดียาธร ต้นตะแบก ต้นสัก ต้นทองกวาว ต้นมะขามป้อม ต้นแคนา ฯลฯ. ———————————————-

แสดงความคิดเห็น