สามเณรวิทยาลัยสงฆ์พระพุทธชินราชร่วมประดิษฐ์ดอกดารารัตน์

ที่วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการพัฒนาโรงเรียนเครือข่าย หลักสูตรวิชาสังคมศึกษาร่วมกับหลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาไทย

ซึ่งการจัดโครงการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายที่มีนิสิตฝึกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู โดยมีกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกดารารัตน์(ดอกไม้จันทน์)พระราชทาน หนึ่งดอกไม้ ร้อยดวงใจ ล้านภักดี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ

นายกิตติศักดิ์  แท่งทอง ประธานหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา  วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยพิษณุโลก  ได้กล่าวว่าการประดิษฐ์ดอกดารารัตน์(ดอกไม้จันทน์) เป็นโครงการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายของวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก กับ โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช เพื่อให้นิสิตร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์อย่างถูกต้อง และสวยงาม เป็นแบบอย่างเดียวกัน  

โดยมีอาจารย์  คนึงนิจ  นาสมใจ (ครู ก.) ในเรื่องการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ของจังหวัดพิษณุโลก มาเป็นวิทยากรสอนเทคนิควิธีตั้งแต่การตัด และอัดกลีบดอกไม้ รวมถึงการรวมช่อดอก  มีสามเณรจาก โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช   คณาจารย์จากคณะสังคมศึกษา  นิสิตคณะครุศาสตร์  คณาจารย์สาขาการสอนภาษาไทย  รวม 325  คน ร่วมเรียนรู้ และประดิษฐ์ โดยตั้งเป้าหมายไว้ 3,000 ดอก  นอกจากนี้จะนำวัสดุและอุปกรณ์ มอบให้กับโรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ได้ใช้เวลาว่างในช่วงพักกลางวัด ประดิษฐ์ดอกดารารัตน์(ดอกไม้จันทน์)จนครบตามเป้าหมาย  และจะส่งมอบให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกในโอกาสต่อไป

แสดงความคิดเห็น