มอบใบประกาศเกียรติบัตรให้ผู้จบหลักสูตรรร.ผู้สูงอายุต.พลายชุมพล

วันที่ 1 ก.ย. 2560 ที่โรงเรียนผู้สูงวัยพลายชุมพล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก ว่าที่ ร.ต.อิทธิพล  บุบผะศิริ นายอำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตรนักเรียนโรงเรียนผู้สูงวัยพลายชุมพล หลักสูตร “ชะลอชรา  พัฒนาชีวิต “ รุ่นที่ 1 โดยผู้สูงวัยที่ๆได้รับเกียรติบัตรทุกคนสวมใส่ชุดครุยเหมือนกับการรับปริญญา และมีการมอบรางวัลให้นักเรียนผู้สูงวัยที่มีผลการเรียนดีเด่นด้วย

โดย นายสมพงษ์  โพธิ์สะวัง  นายกเทศมนตรีตำบลพลายชุมพล กล่าวว่า เทศบาลตำบลพลายชุมพล ได้จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  หรือโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้น  มีรูปแบบบริหารจัดการโดยคณะกรรมการศูนย์ฯ ซึ่งมาจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ  เอกชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลพลายชุมพล การดำเนินการจัดการเรียนการสอน มุ่งเน้นเป็นการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุติดสังคม ให้ได้รับความรู้ในด้านต่าง ๆ 6 ด้าน   ได้แก่ ด้านสุขภาพร่างกาย ด้านศาสนาจิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา ด้านเศรษฐกิจภูมิปัญญาพัฒนาอาชีพ และด้านสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี เพื่อเตรียมความพร้อมร่างกาย จิตใจ ให้สามารถเผชิญชีวิตในวัยชราได้อย่างมีความสุข ภายใต้หลักสูตร “ชะลอชรา  พัฒนาชีวิต“ รุ่นที่ 1 ดำเนินการเรียนการสอนทุกวันศุกร์  รวมจำนวน 26 สัปดาห์ ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 มีผู้ผ่านเกณฑ์การเข้าเรียนร้อยละ 80  ได้รับใบประกาศเกียรติบัตรผ่านการอบรมตามหลักสูตร จำนวน 75 คน มีนักเรียนผู้สูงวัยที่มีผลการเรียนดีเด่น ไม่เคยขาดเรียนแม้แต่ครั้งเดียว ได้รับเหรียญรางวัลเชิดชูเกียรติจำนวน 1 คน

แสดงความคิดเห็น