นครพิษณุโลกMOU กับ JICA ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 10 ปีสังคมผู้สูงอายุ

เมื่อเวลา 14.00 น. เมื่อวันที่ 15 ก.ย. ที่ห้องอยุธยา โรงแรมท็อปแลนด์ อ.เมืองพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลกร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA) และภาคีเครือข่าย ร่วมบันทึกความเข้าใจ (MOU) การบูรณาการความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 10 ปี คนพิษณุโลก เมืองพิษณุโลกรองรับสังคมสูงวัย โดยมีนายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก และนางโมโตโกะ คาเนโกะ รองหัวหน้าโครงการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนในอนาคต ตัวแทน JICA และตัวแทนภาคีเครือข่ายร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกันและพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการต่างๆ

ด้าน นายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กล่าวว่า สำหรับบันทึกความเข้าใจ (MOU) ฉบับนี้ทำขึ้นระหว่างเทศบาลนครพิษณุโลกและภาคีเครือข่ายประกอบไปด้วย องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA) มหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก หอการค้าจังหวัดพิษณุโลก และสำนักงานประสานงานสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะรองรับสังคมสูงวัย โดยมีเจตจำนงที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 10 ปี คนพิษณุโลก เมืองพิษณุโลกเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ให้ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนสร้างกลไกการดำเนินงานให้เอื้อต่อการดูแลผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกที่เชื่อมโยงสอดรับกับแนวนโยบายของรัฐบาลและแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการดำเนินงานแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ มีความต่อเนื่อง ยั่งยืน เป็นรูปธรรม บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างยั่งยืน โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ร่วมกันคือ “เมืองศูนย์กลางที่สวยงาม ประชาชนมีความสุข”

เนื่องจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (ไจก้า) และสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ให้การสนับสนุนโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคตในวันที่ 15 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนในท้องถิ่นของประเทศไทย เทศบาลนครพิษณุโลก เป็นหนึ่งในหกเมืองนำร่อง เพื่อนำแนวคิดการริเริ่มการพัฒนาเมืองในอนาคตอย่างยั่งยืน (Sustainable Future City Initiative: SFCI) มาปรับใช้ในการพัฒนาเมืองภายใต้โครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต ในขบวนการการวางแผนการพัฒนาเมือง ในอนาคตอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้เพื่อสร้างความร่วมมือในการบูรณาการการทำงานร่วมกันในการนำยุทธศาสตร์ 10 ปี คนพิษณุโลก เมืองพิษณุโลกรองรับสังคมสูงวัย ไปขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม เพื่อร่วมกำหนดแนวทางการสนับสนุน การแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 10 ปี คนพิษณุโลก เมืองพิษณุโลกรองรับสังคมสูงวัย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของแต่ละหน่วยงานในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อรองรับสังคมสูงวัย และเพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาเพื่อรองรับสังคมสูงวัยของประชาชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกต่อไป.
///////////

แสดงความคิดเห็น