อบจ.พิษณุโลกร่วมเสวนา“บทบาทองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ”

วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ที่โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะประธานสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคเหนือ นำคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมอบรมสัมมนา เรื่อง บทบาทองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสัมมนา และมี นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมสัมมนา ทั้งนี้เพื่อให้มีความเข้าใจถึงบทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปพร้อม ๆ กันกับทุกภาคส่วน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาประกอบด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ กว่า 1,000 คน โดยในการอบรมสัมมนาครั้งนี้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบริการสาธารณะ โดยอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และการจัดเสวนา เรื่อง บทบาทองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยมี นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย นายบุญชู จันทร์สุวรรณ์ ประธานสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคกลาง นายบำรุง ปิยนามวาณิช ประธานสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้ นายกิติเมศวร์ รุ่งธนเกียรติ ประธานสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ ประธานสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคเหนือ และนายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ เลขาธิการสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ผู้ดำเนินรายการ ต่อจากนั้น นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะประธานสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคเหนือและอุปนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 ของสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย โดยมี นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีคณะกรรมการบริหารสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยเข้าร่วมประชุม.

แสดงความคิดเห็น