อบจ.พิษณุโลกซ่อมถนนที่อ.บางระกำและอ.วังทอง

อบจ.พิษณุโลก เปิดใช้ถนนสายบ้านหนองไผ่ ต.หนองกุลา อ.บางระกำ – อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร ให้ประชาชนใช้สัญจร เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 นายมนต์ชัยวิ วัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายวรชาติ ศุภกิจเจริญ และนายปกรณ์ หงษ์วิเศษ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอบางระกำ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองไผ่ ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ เชื่อมต่อกับ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,460 เมตร ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้เข้าดำเนินการปรับปรุงถนนสายดังกล่าวหลังเกิดชำรุดอย่างหนักจนขณะนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่ประชาชนและได้ใช้สัญจรไปมาสะดวกเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยมี นายสุเทพ จิตรรำพึง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุลา พระอาจารย์น้อย โชติโย ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองกุลา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น อสม.ตำบลหนองกุลา และราษฎรในพื้นที่ตำบลหนองกุลา ร่วมพิธีเปิดใช้ถนนสายดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

ขณะที่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ที่ศาลาอเนกประสงค์ศูนย์ข้อมูล หมู่ที่ 7 ตำบลวังทอง นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง นางสาวกมลชนก เหลืองทองนารา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และร้อยเอกสมจิตร ฉ่ำมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอวังทอง ลงพื้นที่พบปะประชาชนบ้านวังพรม หมู่ที่ 7 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นำโดย นายทรง เผือกชาวนา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง เพื่อรับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านดงข่อย-บ้านบางสะพาน อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ 2560 ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกหลังได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากสำนักทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์) กรมทางหลวงชนบท หลังพบว่าถนนดังกล่าวถูกน้ำท่วมขังและกัดเซาะจนเป็นหลุมจำนวนมากส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่หลายตำบลที่ใช้ถนนเส้นดังกล่าวสัญจร ประกอบด้วย ตำบลวังทอง ตำบลวังพิกุลและตำบลแม่ระกา อำเภอวังทอง ได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้เข้าดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนดังกล่าวตามแผนดำเนินการซ่อมบำรุงถนนประจำปีงบประมาณ 2560 ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2560 เป็นต้นมา ขณะนี้ได้ดำเนินการปรับปรุงถนนผิวจราจรเสร็จเรียบร้อยและสามารถใช้สัญจรไปมาได้แล้ว ต่อจากนั้น นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกพร้อมคณะได้เข้าตรวจสอบการดำเนินการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านดงข่อย-บ้านบางสะพาน ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่ประชาชน พร้อมทั้งฝากให้ประชาชนทุกคนช่วยกันดูแลบำรุงรักษาถนนดังกล่าวให้สามารถใช้งานได้ในระยะยาว ขณะที่ประชาชนบ้านวังพรม ต่างรู้สึกดีใจและขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ที่ได้ดำเนินการปรับปรุงถนนสายดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมาสะดวกเพิ่มมากยิ่งขึ้น

แสดงความคิดเห็น