แจกถุงยังชีพช่วยสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางกระทุ่มที่ประสบอุทกภัย

ที่สำนักงานสหกรณ์การเกษตรบางกระทุ่ม จำกัด  จังหวัดพิษณุโลก นายบุญเหลือ  บารมี  นายอำเภอบางกระทุ่ม เป็นประธานเปิดงาน “ร่วมใจแจกถุงยังชีพช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่ประสบอุทกภัย” เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรสมาชิก

นายวีรพงษ์ ดีอินทร์  ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรบางกระทุ่ม จำกัด  กล่าวว่า  จากปัญหาอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมา  สหกรณ์ฯ ได้ลงพื้นที่สำรวจความเดือดร้อนของเกษตรกรสมาชิกที่ได้รับผลกระทบพบว่ามีน้ำท่วมพื้นที่เกษตรกรรมของเกษตรกรสมาชิกทำให้ผลผลิตที่ปลูกไว้ได้รับความเสียหาย จำนวน 225  ราย พื้นที่ 4,503 ไร่จำแนกเป็น 1.พื้นที่นาข้าวได้รับความเสียหาย จำนวน 4,202 ไร่  2.พื้นที่ไร่อ้อย จำนวน 279 ไร่  และ 3. พื้นที่ทำสวน จำนวน  22 ไร่ เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในเบื้องต้น สหกรณ์ฯ จึงได้จัดถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่ประสบภัย ดังกล่าว

ด้าน นางดุษฎี  ทองรอด  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 กล่าวว่า  สหกรณ์การเกษตรบางกระทุ่ม จำกัด ได้กำหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกสหกรณ์ที่ประสบอุทกภัยโดยมีแผนฟื้นฟูอาชีพตามโครงการต่างๆ  เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรสมาชิกปลูกพืชระยะสั้นที่ให้ผลตอบแทนเร็ว รวมทั้ง การส่งเสริมให้เกษตรกรสมาชิกปรับเปลี่ยนการทำเกษตรเชิงเดี่ยว เป็นการทำเกษตรแบบผสมผสาน เน้นการพึ่งพาตนเอง  เพื่อทำให้เกษตรกรสมาชิกมีรายได้หมุนเวียนตลอดปีช่วยบรรเทาภาระหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ที่เกิดขึ้น

นอกจากนี้  สหกรณ์ฯ ยังได้เร่งดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติสมาชิกสหกรณ์ที่ประสบอุทกภัย ปี 2559/60 เพื่อขอเบิกเงินชดเชยดอกเบี้ยจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปีอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น