อบจ.พิษณุโลกจัดกิจกรรม Big Cleaning Day สำนักงาน

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยการนำของ นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมทำความสะอาดสำนักงานครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเสริมสร้างความรักความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกในการเสริมสร้างปรับภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกให้น่าอยู่ น่าทำงานมากยิ่งขึ้น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมใจกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ด้วยการเก็บกวาดขยะ เก็บใบไม้ ตัดกิ่งไม้และวัชพืช ล้างทำความสะอาดบริเวณทางเท้าเข้า-ออก ลานจอดรถ รางระบายน้ำ โรงจอดรถยนต์-รถจักรยานยนต์ โรงอาหาร รางระบายน้ำ ทำความสะอาดศาลาพักร้อน อาคารออกกำลังกาย และร่วมกันทำความสะอาดบริเวณเขตโบราณสถานพระราชวังจันทน์ อำเภอเมืองพิษณุโลก.

แสดงความคิดเห็น