พื้นที่อนุรักษ์ 11จัดกิจกรรมวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 61 ที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติประจำปี 2560 ในการจัดกิจกรรม วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนีทั้งนี้เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ องค์กรภาคเอกชน และชุมชนต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้รับรู้ เข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของสัตว์ป่า ถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า การอนุรักษ์สัตว์ป่า และพื้นที่อนุรักษ์ สนับสนุน ส่งเสริม และรณรงค์ให้เกิดการมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์สัตว์ป่าจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานราชการ องค์กรภาคเอกชน มูลนิธิ ชุมชน ตลอดจนเยาวชน และประชาชนทั่วไป ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยนักเรียนจากโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม นิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ และประชาชนทั่วไป ประมาณ 1,000 คน โดยกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย นิทรรศการตามแนวคิด ร่วมใจอนุรักษ์สัตว์ป่าใต้ฟ้าเมืองไทย กิจกรรมบนเวที กิจกรรมตอบปัญหาด้านการอนุรักษ์ การสาธิตการจับบังคับสัตว์ป่า การช่วยเหลือสัตว์ป่าเบื้องต้น การนำสัตว์ป่าคุ้มครองมาแสดง และการแจกเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาตินับเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่ง ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยการจัดกิจกรรมต่างๆในวันนี้ล้วนมีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชน ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญ เป็นอนาคตของชาติให้ตระหนักถึงความสำคัญของสัตว์ป่า ถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและพื้นที่อนุรักษ์ ตลอดจนกระตุ้นเตือนให้เกิดจิตสำนึก รัก หวงแหน และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าของชาติ ต่อไป

 

แสดงความคิดเห็น