สพป.พิษณุโลกเขต1 สอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติรอบแรกปี 2561

วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561 นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตรวจเยี่ยม ติดตาม ความเรียบร้อย สร้างขวัญและกำลังใจแก่คณะกรรมการดำเนินงานและนักเรียนที่เข้าสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
การสอบแข่งขันทางวิชาการ เป็นโครงการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนให้รับการพัฒนาความสามารถอย่างเต็มศักยภาพผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นแรงจูงใจและเป็นสื่อกลางสร้างแรงขับเคลื่อนในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ให้กับนักเรียนทุกสังกัดในพื้นที่ที่รับผิดชอบ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ในส่วนของจังหวัดพิษณุโลก ใช้โรงเรียนจ่าการบุญและโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก เป็นสนามสอบแข่งขัน มีนักเรียนสมัครเข้าสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จำนวน 927 คน วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 35 คน วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จำนวน 1.139 คน มีนายสุนัย วงศ์สุวคันธ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 และนายนิพนธ์ ศิริสานต์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้แทนศูนย์สอบ

แสดงความคิดเห็น