ชมรมคนรักในหลวงจ.พิษณุโลกเข้าพบผู้ว่าฯแนะนำกรรมการชุดใหม่

พล.ท.วิเชียร ไชยปกรณ์ ประธานชมรมคนรักในหลวง จ.พิษณุโลก เปิดเผยว่า เพื่อให้การดำเนินการของชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพิษณุโลก เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมูลนิธิบุคคลพอเพียง ว่าด้วยชมรมคนรักในหลวง พ.ศ.2560 และหนังสือ มูลนิธิบุคคลพอเพียง ที่ 23/2560 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 และยกเลิกคำสั่งชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพิษณุโลก ที่ 1/2560 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2560 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม จึงได้มีคำสั่งที่ 1/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพิษณุโลกใหม่

โดยมีรายชื่อคณะกรรมการดังนี้ พล.ท.วิเชียร ไชยปกรณ์ ประธานกรรมการ พล.ต.ต.วีระสมพร อยู่ศรีสกุล นายสุเชษฐ์ เรือนก้อน นาย เสน่ห์ เทศนา รองประธานกรรมการ จ.ส.อ.กษิดิศ เกษรประทุม เลขานุการ นายชัยลักษณ์ รักษา กรรมการ/ผช.เลขานุการ น.ส. กัญญาณัฐ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ เหรัญญิก นายยุทธ์ ไกรโชค ประชาสัมพันธ์ นางไพทิพย์ โกทัน กรรมการ นายพัฒนพงษ์ โตอุ่นเพชร กรรมการ นางโสภา นครจินดา กรรมการ นายสมเกียรติ แสงสุวรรณ กรรมการ นายบรรจง เลิศเสม กรรมการ นายสุวัฒน์ ศิริลักษณ์ กรรมการ และ นางบุปผา ทองน้อย กรรมการ

ทั้งนี้มีผลตามคำสั่งตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป พล.ท.วิเชียร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพิษณุโลก กล่าวต่อว่า เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของส่วนกลางจึงได้นำคณะกรรมการชมรมเข้าพบกับ นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการแสดงตนอย่างเป็นทางการ ที่ห้องทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคณะกรรมการของชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพิษณุโลกทุกคน มีหน้าที่ในการดำเนินการตามกิจกรรมของชมรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเต็มความสามารถต่อไป

แสดงความคิดเห็น