ตำบลบ้านกร่างรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 16 มกราคม 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธรรมนูญ ท้าวอ้าย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาเกี่ยวกับโรคสัตว์ติดคน ทั้งที่เป็นโรคที่ได้เกิดมาแล้วและโรคที่อุบัติขึ้นใหม่ โดยเฉพาะโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งในปี 2559 พบว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วจำนวน 7 ราย และที่สำคัญเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา มีผู้ถูกสุนัขกัดแล้วมาฉีดวัคซีน 5 แสนกว่าราย แต่ปี 2560 สูงขึ้นเป็น 6 แสนกว่าราย ปัจจุบันยังไม่มียารักษาหายแต่สามารถป้องกันได้ โดยการป้องกันที่สัตว์เลี้ยง คือ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับลูกสัตว์โดยเริ่มฉีดเมื่อสัตว์เลี้ยงอายุ 3 เดือน และการป้องกันที่ตัวเรา จากปัญหาดังกล่าวทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อต้องการให้ อสม. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในการฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถเผยแพร่ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าให้กับประชาชนในตำบลบ้านกร่างต่อไป

แสดงความคิดเห็น