โรงเรียนในสังกัดอบจ.พิษณุโลกจัดงานวันครูประจำปี 2561

วันที่ 16 มกราคม 2561 ที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม ตำบลหนองกระท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีจัดงานวันครู ประจำปี 2561 ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมี นายวินัย สุคันธวรัตน์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ทั้งนี้เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์และคุณครูผู้ล่วงลับและส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู ตลอดจนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือ ความสามัคคี ความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพครูในองค์กรและเพื่อธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วย โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม และโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม ร่วมงานจำนวนมาก สำหรับ ครู นับเป็นปูชะนีบุคคลที่มีคุณค่าให้การสั่งสอนในเรื่องของวิชาการและสร้างประสบการณ์ชีวิตอันเป็นเครื่องมือเลี้ยงชีพในภายภาคหน้า ตลอดจนอบรมบ่มนิสัยขัดเกลาให้เป็นคนดีเป็นเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมซึ่งจะทำให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข จึงนับได้ว่าครูคือผู้เสียสละที่ทุ่มเทกายใจเพื่อให้ศิษย์ได้รับการศึกษาและมีคุณชีวิตที่ดี พร้อมเป็นเยาวชนผู้มีคุณภาพของประเทศ รัฐบาลกำหนดให้วันที่ 16 มกราคมของทุกปีเป็นวันครู โดยในปี 2561 นี้ คำขวัญวันครู จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ว่า “ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา” พร้อมกันนี้มีการมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นและข้าราชการครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 .

แสดงความคิดเห็น