กีฬา”ท้องถิ่นไทย ต้านภัยยาเสพติด”ครั้งที่13 ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วย นางสาวกมลชนก เหลืองทองนารา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายศิริชิน หาญพิทักษ์พงศ์ และนายศิริโภชน์ ธเนศราภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอพรหมพิราม ได้รับเกียรติให้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดการแข่งขันกีฬา ” ท้องถิ่นไทย ต้านภัยยาเสพติด” ครั้งที่13 ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา หมู่ที่ 5 ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์ โดยมี นายทรงธรรม เกิดคุณธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขัน ทั้งนี้เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกสภา ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอพรหมพิรามให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีระเบียบวินัย สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนเพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งทางร่ายกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญาและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกสภา ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอพรหมพิราม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีภิรมย์ และประชาชนในตำบลศรีภิรมย์ พร้อมกันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้สนับสนุนงบประมาณจำนวนหนึ่งเพื่อจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ด้วย

แสดงความคิดเห็น