แถลงข่าวเตรียมจัดงาน 48 ปีสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน

วันนี้  (12 ก.พ.61 ) ที่ร้าน ส.เลิศรส อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นางประนอม ทิวะพันธุ์ ในฐานะรองประธานสหพันธ์สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ และนายกสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการแถลงข่าวเตรียมจัดงานครบรอบ 48 ปี สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนประเทศไทย โดยมีสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนประเทศไทย ทั้ง 4 ภาคร่วมแสดงพลังความรักสามัคคี ในระหว่างวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2561 ภายในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมืองพิษณุโลกทั้งนี้สหพันธ์สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ ของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี ซึ่งมีหม่อมราชวงศ์วรรณาภรณ์ ศุขเนตร เป็นประธานสหพันธ์ ฯ ได้มีมติให้จัดงานครบรอบ 48 ปี ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมอบหมายให้สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนพิษณุโลกเป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินงาน และได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากกองทัพภาคที่ 3 เป็นอย่างดียิ่ง ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประชุมใหญ่สามัญประจำปี การสวนสนาม เพื่อทบทวนความเข้มแข็งความมีระเบียบวินัย งานเลี้ยงสังสรรค์ เพื่อความรักและความสามัคคี โดยจะมี สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน จาก 4 ภาคกว่า 350 คน รวมทั้งสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ เข้าร่วมงานในครั้งนี้

  สำหรับสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน ประเทศไทยได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่จะให้สตรีไทยมีส่วนร่วมรับใช้ประเทศชาติ เป็นศูนย์กลางเชื่อมรัก ความสามัคคี และรวมพลังความคิดเห็นของบรรดาสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน ให้ร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่อันพึงมีต่อสังคมและประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และในปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา สหพันธ์สมาคม สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมความเป็นไทย เพื่อพัฒนาจิตใจคนไทยให้รักชาติ รักความเป็นไทยโดยอาศัยวัฒนธรรมและจิตสำนึกที่ดีของคนไทยต่อต้านความอ่อนแอของสังคมไทยที่เกิดขึ้นจากสาเหตุต่างๆด้วย

แสดงความคิดเห็น