ท่องเที่ยววิถีไทยสไตล์พลายชุมพล

เทศบาลตำบลพลายชุมพล อ.เมืองพิษณุโลกจัดโครงการท่องเที่ยววิถีไทยสไตล์พลายชุมพล นำชาวบ้าน เยาวชน ปั่นจักรยานชมวิถีชีวิต การผลิตอาหาร ขนม ของกลุ่มแม่บ้าน ที่ยังคงสืบทอดกันมายาวนานนับ 100 ปี เป็นชุมชนริมแม่น้ำน่านย่านชานเมืองที่ยังคงรักษาเอกลักษ์ดั้งเดิมไว้ได้ท่ามกลางความเจริญค่อย ๆ คืบคลานเข้ามา

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลตำบลพลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก ได้จัดโครงการ “ท่องเที่ยววิถีไทยสไตล์พลายชุมพล”  โดยว่าที่ร้อยตรีอิทธิพล บุบผะศิริ นายอำเภอเมืองพิษณุโลก ประธานในพิธีเปิด มีชาวบ้านตำบลพลายชุมพล เยาวชน และนักศึกษา นำจักรยานมาร่วมโครงการเพื่อปั่นไปชมวิถีชีวิตของชาวพลายชุมพลที่สืบทอดการทำขนม อาหารไทยมากว่า 100 ปี

นายสมพงษ์ โพธิ์สะวัง  นายกเทศมนตรีตำบลพลายชุมพล เปิดเผยว่า โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี   ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้สืบทอดต่อไป โดยเฉพาะการผลิตขนมเทียน ขนมเข่ง ที่สืบทอดยาวนานมากกว่า 100 ปี ตลอดจนการร้องรำเพลงพวงมาลัยในสมัยโบราณ อีกทั้งยังส่งเสริมสนับสนุน   การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลพลายชุมพลให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น กลุ่มผู้ประกอบการในท้องที่ยังสามารถพัฒนามาตรฐานการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น อีกทางหนึ่งด้วย

การจัดกิจกรรมโครงการในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ/ตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ในจังหวัดพิษณุโลก ในพื้นที่และประชาชนชาวตำบลพลายชุมพล  มุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  รับบริจาคขยะเหลือใช้จากประชาชนในระหว่างเส้นทางด้วย โดยขับขี่รถจักรยานท่องเที่ยวชมบรรยากาศริมแม่น้ำน่าน ฝึกทำขนมเทียน ขนมเข่ง การจักสาน  ทดลองทำเพาะเห็ดนางฟ้า ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่แหล่งผลิตโดยตรง   ชมประติมากรรมวัดวังหิน ตลอดจนสืบทอดร่วมร้องเพลงรำวงพวงมาลัย

การดำเนินงานในครั้งนี้  เทศบาลตำบลพลายชุมพล ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามพิษณุโลก สนับสนุนนักศึกษาร่วมแสดงรำวงเพลงพวงมาลัย และจัดนิทรรศการสิ่งแวดล้อม  โตโยต้าพรีเมี่ยมสาขาพลายชุมพลร่วมสนับสนุนน้ำดื่มในการจัดงาน หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและประชาชนในพื้นที่ให้การสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรม

************************************************

 

 

 

แสดงความคิดเห็น