อปท.11 แห่งลงนามความร่วมมือจัดการน้ำเสียปล่อยลงแม่น้ำน่าน

 26 ก.พ. 2561 นายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการ จ.พิษณุโลก เปิดการประชุมการดำเนินงานติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษและให้ความรู้การจัดการน้ำเสียชุมชนอย่างยั่งยืนตามแนวทางประชารัฐ ที่ โรงแรมไอยรา แกรนด์ พาเลซ อ.เมืองพิษณุโลก พร้อมเป็นประธานลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 3 กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 แห่ง ใน จ.พิษณุโลก โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดการน้ำเสียของจังหวัดพิษณุโลกจัดขึ้นเพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ความร่วมมือในการติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ กำกับดูแลให้ปฏิบัติตามกฎหมาย การแก้ไขยืนยันว่า ทุกฝ่ายได้ตกลงให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  คือ  ติดตามตรวจสอบควบคุมกำกับแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำให้เป็นไปตามนโยบาย  หรือ กฎหมาย ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสถานประกอบการประชาชนให้มีจิตสำนึกความรับผิดชอบในการจัดการคุณภาพน้ำโดยอาศัยกลไกประชารัฐ และแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาน้ำเสียและมลพิษจากน้ำแหล่งกำเนิดน้ำเสีย   เนื่องจากพบว่าคุณภาพน้ำแม่น้ำน่านในปัจจุบันมีแนวโน้มเสื่อมโทรมลงเนื่องจากความเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ถึงแม้ว่าจะมีเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษที่มีอำนาจเข้าไปตรวจสอบและควบคุมการปล่อยน้ำเสีย แต่เป็นการกำกับดูแลเฉพาะแหล่งกำเนิดมลพิษบางประเภท ที่ผ่านมาปัญหาการร้องเรียนด้านน้ำเสียส่วนใหญ่ไม่อยู่ภายใต้อำนาจของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษแต่อยู่ในอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายฉบับอื่นที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 มีขอบเขตและข้อจำกัดในการใช้อำนาจของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษในการกำกับดูแลแหล่งกำเนิดมลพิษน้ำเสียทั้งหมด จึงต้องอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะเสริมสร้างให้มีการจัดการน้ำเสียและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างมีส่วนร่วม โดยการประชุมในครั้งนี้มีองค์กรปกครองส่วนท่องถิ่น  เจ้าของแหล่งกำเนิดมลพิษ โรงพยาบาล โรงแรม โรงเรียน ตลาด เข้าร่วมโครงการ

แสดงความคิดเห็น