สพป.พล.เขต 1 วิเคราะห์ความเสี่ยง ทำแผนต้านโกง

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 นายสุนัย วงศ์สุวคันธ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานประชุมบุคลากรของสำนักงานเขตเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดทำแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2561 ซึ่งจะครอบคลุมด้านความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด ความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ด้านวัฒนธรรมในองค์กร ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงานและด้านการสื่อสารในหน่วยงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สาธารณะชน ว่าข้าราชการและบุคลากรในสังกัดทุกคนจะประพฤติปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างสมเกียรติ

แสดงความคิดเห็น