พิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม

อบจ.พิษณุโลก มอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับและจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อีกทั้งเพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและสถานศึกษาอีกด้วย โดยในปีนี้โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม มีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 63 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 69 คน รวมทั้งสิ้น 132 คน ภายในพิธีมีการมอบโล่เกียรติยศให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนระดับดีเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ นายชัยพัทธ์ รุ่งแจ้ง มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน 3.30 , นางสาวประกายแก้ว แสนประสิทธิ์ มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน 3.47 และนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ เด็กหญิงญาดา กมลพลพัต มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน 3.84 และมอบประกาศเกียรติศรีอินทร์ให้แก่นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา พร้อมกันนี้ประธานในพิธีได้กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือเริ่มต้นการประกอบอาชีพต่อไป. ——————————-

แสดงความคิดเห็น