เทศบาลนครพิษณุโลก จัดกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร.

22 มีนาคม 2561 ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครพิษณุโลก ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หรือ อปพร.เทศบาลนครพิษณุโลก นาย บุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก เป็นประธานในกิจกรรมวัน อปพร.ประจำปี 2561 และพิธีเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นเหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ ( ร.ง.ภ. ) หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ล้นเกล้ารัชกาลที่ 10 จำนวน 2 ราย พร้อมอ่านสาสน์วัน อปพร. ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และยังจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม โดยการล้าง ทำความสะอาดถนน ตัดหญ้า ทาสี และอื่น ๆ เป็นต้น
22 มีนาคม ของทุกปี ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง กำหนดให้เป็นวัน อปพร. เพื่อยกย่องเชิดชูคุณงามความดีของ อปพร.ที่ได้เสียสละอุทิศกำลังกาย กำลังใจและความรู้ความสามารถที่มีเข้ามาช่วยเหลือสังคมภายใต้อุดมการณ์ “เมตตา กล้าหาญ” โดยมิได้หวังผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนใดๆ จนเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม

แสดงความคิดเห็น