ชุดจัดระเบียบสังคมจ.พิษณุโลกตรวจสถานบริการไม่พบทำผิดกม.

วันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 21.00 – 24.00 น. นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีอิทธิพล บุบผะศิริ นายอำเภอเมืองพิษณุโลก ร่วมกับ พ.ต.อ.ทรงพล สังข์เกษม ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก พันโทประวิธ ธรรมชาติ ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 9 นำชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลกและชุดจัดระเบียบสังคมอำเภอเมืองพิษณุโลก ประกอบด้วย ฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองพิษณุโลก สรรพสามิต สาธารณสุขอำเภอ จนท.ทหารม.พัน 9 จนท.ตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและสมาชิก ร้อย อส.อ.3 เมืองฯ ร่วมกันออกตรวจสถานบริการ/สถานประกอบการที่เปิดให้บริการคล้ายสถานบริการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการกระทำ ผิดกฏหมาย ตาม พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ. 2509 พ.ร.บ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 คำสั่ง หน.คสช.ที่ 22/2558 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวน 12 ร้าน ดังนี้ 1. ร้านทางเกวียน2. ร้านน้องชายคาราโอเกะ3. ร้านก้อยทิพย์คาราโอเกะ4. ร้านอองฟอง5. ร้านหนูนาคาราโอเกะ6. ร้านซานิ7. ร้านเชบาร์8. ร้านชิวชิว9. ร้านสปีดคลับ10. ร้านสี่สูบ11. แคมเปอร์12. โรงฮัก(เจริญผล) ผลการปฏิบัติงาน 12 ร้าน ไม่พบการกระทำผิดกฏหมาย แต่อย่างใด และได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี

แสดงความคิดเห็น