กองทัพภาคที่ 3 ต้อนรับทหารใหม่จงภาคภูมิใจได้รับใช้ชาติ

เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 61 ที่ลานอเนกประสงค์ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ  กองทัพภาคที่ 3 อ.เมืองพิษณุโลก พลโท วิวจักขฐ์  สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานพิธีต้อนรับทหารกองประจำการ รุ่นปี 2561 ผลัดที่ 1 ของหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 เพื่อแสดงการยกย่องและเชิดชูเกียรติทหารใหม่ ที่เข้ามารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ให้เกิดความภาคภูมิใจ และมีโอกาสรับใช้ประเทศชาติ ตลอดทั้งแนะนำให้ทหารใหม่ได้รู้จักผู้บังคับบัญชา และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ในกองทัพภาคที่ 3 เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับทหารใหม่ และรับทราบสิทธิที่ทหารใหม่พึงจะได้รับตามสมควรสำหรับทหารกองประจำการ รุ่นปี 2561 ผลัด 1 ประกอบด้วย กองพันทหารราบที่ 3  กรมทหารราบที่ 4 จำนวน 192 นาย กองพันทหารม้าที่ 9 กองพลทหารราบที่ 4 จำนวน 89 นาย  กองพันทหารปืนใหญ่ 104 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 จำนวน 104 นาย  กองพันเสนารักษ์ที่ 4 จำนวน 136 นาย กองพันทหารสื่อสารที่ 23 กองทัพภาคที่ 3 จำนวน 112 นาย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ซึ่งมีจำนวน 4 หน่วยฝึก จำนวน 420 นาย และมณฑลทหารบกที่ 39 จำนวน 156 นายทั้งนี้แม่ทัพภาคที่ 3 ได้ให้โอวาท แก่ทหารใหม่ ต้องเทิดทูนและธำรงไว้ ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เชื่อคำสั่งของผู้บังคับบัญชา มีความรักสามัคคีกลมเกลียว ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ  มีความอดทนอดกลั้นตั้งใจรับการฝึก เพื่อให้เป็นทหารอาชีพและเป็นรั้วของชาติที่มีคุณภาพต่อไป

แสดงความคิดเห็น