จ.พิษณุโลกจัดกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติประจำปี 2561

วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. บริเวณวิทยาลัยสงฆ์พระพุทธชินราช  ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พระธรรมเสนานุวัตร เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร และรองเจ้าคณะภาค 5 นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติพ. ศ. 2561 จังหวัดพิษณุโลก ภายใต้โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 กำหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติซึ่งรัฐบาลและกรมป่าไม้ได้จัดกิจกรรมและรณรงค์ปลูกต้นไม้ในสหที่ต่างๆ โดยเชิญชวนทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เป็นการต่อเนื่องทุกปี ประกอบปัจจุบันการส่งเสริม การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้มามีส่วนช่วยในการดูแลและจัดการทรัพยากรป่าไม้ของชาติ สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก จึงได้ร่วมกับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลก ร่วม โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2561 ภายใต้การประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ขึ้นบริเวณวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ เพื่อสนองต่อแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการรณรงค์ให้มีการปลูกต้นไม้ในใจคน ก่อให้เกิดความรักและห่วงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการฟื้นฟูสภาพป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัดพิษณุโลก ลดภาวะโลกร้อน รวมทั้งการปลูกต้นไม้ที่มีดอกสวยงาม จะสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคตต่อไป

แสดงความคิดเห็น