เลขาธิการ กอ.รมน. ลงพื้นที่รับทราบปัญหาประชาชน

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.61 ที่ผ่านมา  พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ เสนาธิการทหารบกเลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พร้อมด้วยคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยม มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จ.ลำปาง  เพื่อมอบนโยบายเกี่ยวกับการเสริมสร้างขีดความสามารถและการปฏิบัติภารกิจของหน่วยทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3จากนั้นได้เดินทางไปพบปะให้กำลังใจชาวบ้านที่ประสบปัญหาการออกโฉนดที่ดินเอกสารสิทธิ์ใช้ประโยชน์ในที่ดินทำกินหรือที่อยู่อาศัย ณ หมู่บ้านบ้านกลาง หมู่ 5 ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นหมู่บ้านบนภูเขาสูง และอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยาง และป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต๋า เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรได้ขอให้ชาวบ้านร่วมกันรักษาป่าพร้อมให้กำลังใจ และจะหาทางช่วยเหลือชาวบ้านให้อยู่อาศัยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยเร็วที่สุด ก่อนจะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาประเทศ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 4เวที ร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด รู้เท่าทันเทคโนโลยี ที่บ้านป่ายาง ต.ริมปิง อ.เมือง จ.ลำพูน  พร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติให้แก่วิทยากรทหารร่วมทีมงานขับเคลื่อนแผนพัฒนาประเทศ โครงการไทยนิยม ยั่งยืนแม่ทัพภาคที่ 3 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 3 ได้สั่งการให้ กองพลทหารราบที่7 จัดกำลังพลสนับสนุน จำนวน 51 นาย 51 ตำบล เพื่อให้วิทยากรทหารร่วมเป็นทีมงานขับเคลื่อนแผนพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบลที่เป็นแกนหลัก และเป็นกลไกในการขับเคลื่อนทุกหมู่บ้าน จำนวน 594 หมู่บ้าน เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 –2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่12 (พ.ศ. 2560 – 2564) รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ ที่ห้องศูนย์ประชุมโชควัฒนา เครือสหพัฒน์ ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน

แสดงความคิดเห็น