ผู้ตรวจราชการฯตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก

 พ.ต.ท.พงศ์อินทร์  อินทรขาว ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ในฐานะคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 14  ลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ที่สำนักงานการไฟฟ้าอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลกโดยมีนายพันทิพย์  ผลมา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครไทย พร้อมเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ

    สำหรับลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีในคราวที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 ที่ผ่านมาให้ทุกกระทรวงกรมจังหวัด และรัฐวิสหกิจดำเนินการจัดให้มีศูนย์ราชการสะดวก หรือ GECC เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนต่อการให้บริการจากหน่วยงานของรัฐ  โดยมีหน่วยงานของรัฐสมัครเข้ารับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก จำนวนทั้งสิ้น 541 ศูนย์ และผ่านการคัดกรองเอกสารเบื้องต้นจำนวน 497 ศูนย์ พร้อมมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก จำนวน 15 คณะ เพื่อตรวจและประเมินมาตรฐาน หน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานให้บริการศูนย์ราชการสะดวก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินที่คณะกรรมการศูนย์อำนวยการศูนย์ราชการสะดวก กำหนด

พ.ต.ท.พงศ์อินทร์  อินทรขาว ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าการเดินทางมาตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ที่สำนักงานการไฟฟ้าอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของ นายกรัฐมนตรี ที่ให้ทุกกระทรวง ทบวงกรม และรัฐวิสาหกิจ ดำเนินการจัดให้มีศูนย์ราชการสะดวก เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนต่อการให้บริการจากหน่วยงานของรัฐ และรณรงค์ให้หน่วยงานราชการ และหน่วยงานต่างๆ พัฒนาการให้บริการประชาชน พร้อมทั้งปรับปรุงการบริการให้ได้มาตรฐาน รวดเร็ว ฉับไวและถูกต้อง สามารถตอบรับความพึงพอใจของประชาชนได้เป็นอย่างดี ซึ่งหน่วยงานของสำนักงานการไฟฟ้าอำเภอนครไทย เป็นหนึ่งในหน่วยงาน ที่ส่งผลงานเข้าประกวด ซึ่งหลังจากนี้ทางคณะอนุกรรมการฯ จะได้นำผลการประเมินมาตรฐานสรุปนำเสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวกเพื่อพิจารณารับรองมาตรฐานการเป็นศูนย์ราชการสะดวกต่อไป

แสดงความคิดเห็น