จังหวัดพิษณุโลกจัดกิจกรรมรณรงค์ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

เมื่อเวลา  09.00 น.ของวันที่  26 มิ.ย. 2561 วันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดพิษณุโลกจึงได้จัดกิจกรรม เดินรณรงค์แสดงพลังต่อต้านยาเสพติด ของทุกภาคส่วน จำนวนกว่า 1400 คนของจังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด ทั้งนี้สืบเนื่องจากมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติเมื่อเดือนมิถุนายน 2530 ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกซึ่งประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติมาถึงปัจจุบันโดยให้หน่วยงานองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบันเพื่อให้เกิดการรวมพลังสร้างกระแสของการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังรัฐบาลจึงกำหนดให้มีกลไกขับเคลื่อนในระดับพื้นที่บูรณาการหมู่บ้านชุมชนชุมชนเข้มแข็งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินสถานศึกษาองค์กรเยาวชนศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชนองค์กรศาสนากลุ่มจิตอาสาอาสาสมัครเครือข่ายสภาเกษตรกรสถานประกอบการหน่วยงานราชการและหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนบูรณาการจัดกิจกรรมรณรงค์เรื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2561 และร่วมปลุกกระแสแสดงพลังต่อต้านยาเสพติดด้วยการสวมเสื้อสีขาวในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 โดยดำเนินกิจกรรมตามกรอบแนวคิดและคำขวัญไทยนิยมยั่งยืนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด

พร้อมกันนี้ภายในงาน ได้มีการแสดงของชมรมทูบีนัมเบอร์วันของน้องๆ นักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี  การมอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมการมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลเสมาสอนดีเด่นโครงการสถานศึกษาสีขาวจำนวน 9 โรงเรียนมอบเกียรติบัตรแกมหมู่บ้านต้นแบบที่มีผลงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่นผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดที่มีผลงานดีเด่นสถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินการจัดทำมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด  นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและการเผาทำลายยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทยอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลก การแสดงดนตรี

///////////////

แสดงความคิดเห็น