เร่งเกี่ยวข้าวพื้นที่ลุ่มต่ำบางระกำโมเดล 61

1 สิงหาคม 2561 รายงานสถานการณ์พื้นที่ลุ่มต่ำบางระกำโมเดล 2561 พื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเป็นประจำทุกปีของจังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัยในปีนี้ค่อนข้างโชคดี ยังไม่ประสบปัญหาน้ำหลากท่วมตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่นาข้าว ในเขต 2 จังหวัด ด้วยปริมาณน้ำฝนและน้ำเหนือที่บ่าลงมาสู่ แม่น้ำยมมีปริมาณไม่มากเหมือนปีที่ผ่านมา ขณะนี้ สภาพพื้นที่ อยู่ระหว่างดำเนินการเก็บเกี่ยวผลผลิต เกษตรกรได้เร่งว่าจ้างรถเกี่ยวข้าวลงพื้นที่เต็มท้องทุ่งไปหมด ทั้งในเขตตำบลบ้านกร่างอำเภอเมืองพิษณุโลก อำเภอบางระกำ อำเภอพรหมพิราม รถเกี่ยวข้าวเร่งเกี่ยวข้าวให้เกษตรกรนำไปจำหน่ายกับโรงสี ปัจจุบันเก็บเกี่ยวไปแล้วประมาณ 30 % คาดว่า กลางเดือนสิงหาคมนี้จะเก็บเกี่ยวผลผลิต ได้เกิน 50% และหากไม่มีฝนตกหนักในเขตจังหวัดแพร่จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดพิษณุโลก พื้นที่นาข้าว ในเขตลุ่มต่ำนี้จะไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยในปีนี้
นายชำนาญ ชูเที่ยง ผู้อำนวยการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน เปิดเผยว่า พื้นที่ ดำเนินการโครงการบางระกำโมเดล ปื 2561 จำนวน 382,000 ไร่ ใน อ.พรหมพิราม,อ.เมือง,อ.บางระกำ,อ.วัดโบสถ์(บางส่วน) และ อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย ข้อมูล ณ 24 ก.ค.61 เก็บเกี่ยวแล้ว 120,579 ไร่ ( 31.55%) อยูระหว่างเก็บเกี่ยว คาดว่าจะแล้วเสร็จก่อน 15 ส.ค จำนวน 210,693 ไร่(55.15%) และ เก็บเกี่ยวหลัง 15 ส.ค จำนวน 50,908 ไร่ (13.30%) แต่ไม่มีผลกระทบเพราะเป็นพื้นที่ดอนที่อยู่พื้นที่ตอนบน ในเขต อ.กงไกรลาศ ส่วนใหญ่ และ อ.พรหมพิราม
ดังนั้น โดยสรุป หลังจากเก็บเกียวผลผลิตหมดแล้วเดือนสิงหาคม 2561 คาดว่าพื้นที่ลุ่มต่ำ ที่จะใช้เป็นพื้นที่รองรับน้ำหลาก 382,000 ไร่ (เฉพาะพื้นที่ฝั่งซ้ายแม่น้ำยมในเขตชลประทาน)จะเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จ ภายใน 15 ส.ค ตามแผน และจะสามารถ รองรับปริมาณน้ำหลากและชะลอการระบายน้ำได้สูงสุด 550 ล้าน ลบ.ม. ทั้งนี้ ปริมาณน้ำจะมากหนือน้อย ขึ้นอยู่กับปริ่มาณน้ำจากลุ่มน้ำยมตอนบน ของ จ.สุโขทัย และ จ.แพร่ และ สถานการณ์น้ำในช่วงวิกฤติ ของแม่น้ำยม ในแต่ละช่วง
ปัจจุบัน การบริหารจัดการน้ำ เนื่องจากเกษตรกร อยู่ระหว่างเก็บเกี่ยว และรอเก็บเกี่ยว จึงไม่มีการใช้น้ำ ทางโครงการฯ ยมน่าน จึงบริหารจัดการ โดยพร่องน้ำในคลองเมม เพื่อรองรับปริมาณน้ำหลาก และ ปริมาณฝนตกชุกในพื้นที่ เพื่อไม่ไห้กระทบกับพื้นทีัเกษตร ที่รอเก็บเกี่ยวผลผลิต
นายศิริ เพ็งจันทร์ 64 ปี ชาวนาหมู่ 12 ตำบลบ้านกร่างอำเภอเมืองพิษณุโลก เปิดเผยว่าปีนี้ฝนตกไม่มาก ในพื้นที่ยังไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย ข้าว ถึงเวลาเก็บเกี่ยวพอดีแต่ในพื้นที่ก็ต้องเร่งจ้างรถมาเกี่ยวข้าวเพราะเกรงว่าหากฝนตกจะประสบปัญหาความชื้นสูง ข้าวที่เกี่ยวและนำไปขายท่าข้าว โรงสี จะได้ราคาต่ำ ปัจจุบัน สามารถขายข้าวได้ในราคาตันละ 6,000 ถึง 6,200 บาท แต่อาจประสบปัญหาหากฝนตกข้าวมีความชื้นสูง จะขายได้ในราคาประมาณตันละ 5,800 บาท
สำหรับปริมาณน้ำในคลองเมม หรือ แม่น้ำยมสายเก่า ช่วงไหลผ่านอำเภอพรหมพิราม อำเภอเมืองพิษณุโลก อำเภอบางระกำ อยู่ในเกณฑ์ระดับพึงพอใจ ระดับน้ำปานกลางค่อนข้างต่ำ ไม่มีผลกระทบน้ำล้นตลิ่งเข้ามาท่วมพื้นที่นาข้าวเหมือนช่วงเวลาเดียวกันใปี 2560 ชลประทานได้เร่งพรองน้ำจากคลองเมมออกสู่แม่น้ำยม เพื่อบรรเทาผลกระทบ หากมีฝนตกชุกหนาแน่นในเขตจังหวัดแพร่ สุโขทัย พิษณุโลก
……………………………………………………………………………………………………..
ธเส สอว

แสดงความคิดเห็น