เกษตรสองแคว ทำ (MOU) รับเงินอุดหนุนสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

เมื่อวันที่ 9 ส.ค.61 ที่ห้องคอนเวนชั่นฮอล์ โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว อ.เมืองพิษณุโลก นางสาววราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 17 เป็นประธาน การประชุมเพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการขอรับเงินอุดหนุนระหว่างคณะกรรมการระดับชุมชนกับสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก โดยมีประธานชุมชน และคณะกรรมการระดับชุมชน จาก 116 ชุมชน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอทั้ง 9 อำเภอ จำนวนกว่า 250 ราย เข้าร่วมงานในครั้งนี้สำหรับโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้เพื่อการจัดการผลิตและบริหารจัดการภาคการเกษตร และสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมการพัฒนากลุ่มเกษตรกรเพื่อโครงการพัฒนาที่คิดและริเริ่มโดยกลุ่มต่างๆ ของชุมชน ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มและชุมชนอย่างแท้จริงโดย จ.พิษณุโลก ได้ดำเนินโครงการครอบคลุมชุมชนเกษตรกร จำนวน 116 ชุมชน ทั้ง 9 อำเภอ เกษตรกรเป้าหมาย รวมทั้งสิ้น 23,200 ราย งบประมาณ 66,841,600 บาท ในส่วนของกิจกรรมการอบรมให้ความรู้และทักษะที่ครอบคลุมตั้งแต่การผลิต การบริหารจัดการกลุ่ม การเข้าถึงแหล่งเงินทุน ได้ดำเนินการตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา และมีการจัดทำโครงการของเกษตรกรในชุมชนต่างๆ ของ 9 อำเภอจำนวน 312 โครงการ งบประมาณ 34,775,000 บาท

แสดงความคิดเห็น