บางระกำน้ำยมยังปกติ นาข้าวพื้นที่ลุ่มต่ำรอดจากน้ำท่วมเกือบ 100 %

21 สิงหาคม 2561 สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำลำน้ำยมยังอยู่ในการเฝ้าระวัง วันนี้มวลน้ำ จากจังหวัดแพร่ได้เดินทางมาถึงอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัยแล้ว กรมชลประทานต่างเตรียมการบริหารจัดการเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเข้าท่วมตัวเมืองสุโขทัย ขณะที่พื้นที่ลุ่มต่ำ ลุ่มน้ำยมในเขตจังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการพรองน้ำจากแม่น้ำยมสายเก่าและแม่น้ำยมสายหลักออก เพื่อรองรับน้ำหลาก จากสุโขทัยที่คาดว่าจะมาถึงใน ปลายสัปดาห์นี้ สถานการณปัจจุบัน อยู่ในระดับธงเขียวเป็นปกติระดับน้ำในแม่น้ำยมและแม่น้ำยมสายเก่าในอำเภอบางระกำยังอยู่ในเกณฑ์ปกติและปีนี้ถือว่าเป็นปีแรก ในรอบหลายสิบปี ที่พื้นที่นาข้าวในพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตอำเภอบางระกำ อำเภอเมือง และอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลก ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม เก็บเกี่ยวกันเกือบหมดแล้ว เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เต็ม 

นายชำนาญ ชูเที่ยง ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน เปิดเผยถึง การเตรียมการรับสถานการณ์น้ำหลากแม่น้ำยม ในพื้นที่โครงการบางระกำโมเดล ปี 2561.  วันที่ 21 ส.ค.61 สถานการณ์เพาะปลูกข้าวนาปีในพื้นทีัโครงการบางระกำโมเดล ปี 2561 พื้นที่   382,000 ไร่ ในเขตชลประทาน ทั้ง  3 โครงการ (คบ.ยมน่าน, คบ.พลายชุมพล, คบ.นเรศวร) ปัจจุบันเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ประมาณ 98 %. จะคงเหลือ อีก 2% ระหว่างเร่งเก็บเกี่ยว(สาเหตุ เก็บเกี่ยวล่าช้า เนื่องจากฝนตกชุกในพื้นที่  เกษตรกรรอเก็บเกี่ยวเพื่อไม่ให้ข้าวมีความชื้นสูง) ในการเตรียมความพร้อมรับน้ำหลาก ปัจจุบัน ทางสำนักชลประทานที่ 3 และ โครงการส่งน้ำฯยมน่าน ได้ดำเนินการเร่งพร่องน้ำ ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. เป็นต้นมา โดย ในแม่น้ำยม สายหลัก ได้พร่องน้ำ เพื่อรองรับน้ำหลาก ตั้งแต่ ปตร.วังสะตือ อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย และ ผันน้ำแม่น้ำยม ลงแม่น้ำน่าน ผ่านคลอง DR-2.8 และ DR-15.8 ปัจจุบัน ระดับแม่น้ำยมที่ สถานีวัดน้ำ Y.64 อ.บางระกำ ปริมาณน้ำไหลผ่าน 146 ลบ.ม/วินาที ระดับ 3.57  ม. ยังต่ำกว่าตลิ่ง ประมาณ 2.83 ม.          

ในแม่น้ำยมสายเก่า (คลองเมม-คลองบางแก้ว) ทางโครงการส่งน้ำฯยมน่าน ได้เร่งพร่องน้ำในระบบ เหนือ ปตร.หลัก ในแม่น้ำยมสายเก่า-ลงมาถึง ปตร.บางแก้ว ในระดับที่ต่ำกว่าระดับปกติ ลงอีก 1-2 ม. เพื่อเตรียมรับการผันน้ำ จาก ปตร.หาดสะพานจันทร์  เพื่อไม่ไห้เกิดผลกระทบน้ำเอ่อล้นตลิ่ง ขณะทีในพื้นที่ลุ่มต่ำ โครงการบางระกำโมเดล เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว มีความพร้อมรับน้ำเข้าทุ่งในกรณีวิกฤต น้ำเอัอล้นตลิ่ง ตามลำดับพื้นที่ลุ่มต่ำ ได้แก่ ทุ่งแม่ระหัน อ.เมือง จ.พิษณุโลก และ ทุ่งบางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก                    

สำหรับการเตรียมป้องกันในพื้นที่ ปัจจุบัน ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเตรียมพร้อมในเขต ชุมชน และนำเครื่องจักร รถขุด เร่งดำเนินการซ่อมแซม และเสริมคัน เชิงป้องกันในจุดเสี่ยง ทีคาดว่าจะมีผลกระทบเพื่อป้องกันน้ำเอ่อล้นคันคลองต่างๆ ในพื้นที่ และ ได้รายงานสถานการณ์ ให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด, นายอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น และ เกษตรกร ให้ทราบสถานการณ์ และเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะผู้ที่อาศัย หรือมีพื้นที่การเกษตร ริ่มตลิ่ง แม่น้ำยม และ แม่น้ำยมสายเก่า ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นตลิ่ง

แสดงความคิดเห็น