ตากนำสินค้าโอท้อปเปิดตลาดเมืองสองแคว

เมื่อวันที่ 28  ส.ค. 61 ที่บริเวณลานโปรโมชั่นชั้นล่าง ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าพิษณุโลก  นายชุติเดช  มีจันทร์ ปลัดจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดงาน การแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่าย การตลาด และ สร้างโอกาสให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เปิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายยิ่งขึ้น ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  และพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม- 2 กันยายน 2561นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และแรงงานในชุมชน และยังเป็นการสร้างโอกาสให้กับผู้บริโภค สามารถเลือกสินค้า  OTOP ของจังหวัดตากที่ได้รับการพัฒนาและมีคุณภาพมาตรฐาน  โดยมีผู้ประกอบการ OTOP สินค้ามาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของตลาด โดยผ่านการคัดเลือกสุดยอด 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ไทย ระดับ 5 ดาว กว่า 40 ร้าน  พร้อมการแสดงมินิคอนเสริต์  จาก นัน อนันต์ อาศัยไพรพนา แชมป์ไมค์ทองคำ คนที่ 6 และ ชิ สุวิชาน พัฒนา ไพรวัลย์  ศิลปินปกาเกอะญอ ที่โด่งดังที่สุดในประเทศ ร่วมทั้งกิจกรรมนาทีทอง และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายทั้งนี้ ตามที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการดำเนินงาน โครงการ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ (OTOP) และยกระดับรายได้ของประชาชนให้เพิ่มมากขึ้น โดยสนับสนุนให้ประชาชนในหมู่บ้านชุมชน นำทรัพยากรที่มีอยู่ในหมู่บ้าน ชุมชน มาพัฒนาแปรรูปสร้างสรรค์ ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ ควบคู่กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยในปัจจุบันมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ได้รับการพัฒนาในด้านการผลิต ด้านคุณภาพ รูปแบบบรรจุภัณฑ์ ที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นจำนวนมากอีกด้วย  

แสดงความคิดเห็น