พม.พิษณุโลกจัดงานแสดงสินค้าเพิ่มมูลค่า OTOP

วันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 16.00 น ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดพิษณุโลก นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงานแสดงสินค้าสร้างสรรค์ภูมิปัญญาเพิ่มมูลค่าเดินหน้าสู่ OTOP ภายใต้โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลกประจำปี 2561 โดยมีนางปิยวรรณ ฟักเงิน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ให้การต้อนรับ
รัฐบาลไทยการนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีแนวทางที่จะพัฒนาประเทศไทยสู่ Thailand 4.0 สิ่งหนึ่งที่จะสามารถขับเคลื่อนให้ประเทศเดินหน้าไปสู่ Thailand 4.0 ได้นั้น คือ คน ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะนำประเทศเดินหน้าไปได้ ดังนั้นต้องคิดให้คนมีความสมบูรณ์ และมองโครงสร้างประชากรในอีก 20 ปีข้างหน้า โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี และในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาทุกภาคส่วนยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องผู้สูงอายุมากเท่าที่ควร ทั้งเรื่องการจ้างงาน ที่อยู่อาศัย และการออม จังหวัดพิษณุโลกมีประชากรผู้สูงอายุจำนวน 136,300 คน แบ่งเป็นชาย 60,293 คน และเป็นหญิง 76,007 คน และจากการสำรวจผู้สูงอายุที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นคลังปัญญาจำนวน 497 คน พบว่าส่วนใหญ่มีความถนัดทางด้านหัตถกรรม เกษตร ศิลปะวัฒนธรรมและประเพณี เป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่สามารถพัฒนาศักยภาพให้สามารถสร้างอาชีพได้โดยอาศัยภูมิปัญญาเป็นพื้นฐานเช่น การทอผ้า การจักสาน การทำสมุนไพร การทำอาหารคาวหวาน เป็นต้น นอกจากจะก่อให้เกิดรายได้แล้วยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เกิดการถ่ายทอดภูมิปัญญาให้คนรุ่นหลังได้สืบทอดอีกด้วย
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก จึงได้จัดโครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลกพ.ศ 2561 งบประมาณแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตภาคเหนือ โดยมีกิจกรรมหลัก สร้างสรรค์ภูมิปัญญาเพิ่มพูลมูลค่าเดินหน้าสู่ OTOP จำนวน 1,378,800 บาท โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้ การสำรวจศึกษาข้อมูลภูมิปัญญาด้านต่างๆทั้ง 9 อำเภอในจังหวัดพิษณุโลกแลัถอดบทเรียน จัดอบรมการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อเป็นสินค้า OTOP เวทีทางปัญญากับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ระดับอำเภอ การอบรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการตลาดและการจัดธุรกิจให้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการ ส่งเสริมสนับสนุนประชาสัมพันธ์ให้เกิดตลาดหรือพื้นที่ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ พร้อมถอดบทเรียนเพื่อการวางแผนสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน กลุ่มเป้าหมายของโครงการประกอบไปด้วยชมรมทางผู้สูงอายุ 9 อำเภอในจังหวัดพิษณุโลกจำนวน 450 คน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ 9 อำเภอในจังหวัดพิษณุโลกจำนวน 20 กลุ่ม และผู้ประกอบการนักธุรกิจรุ่นใหม่และเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน จำนวน 50 คน รวมทั้งสิ้น 520 คน ทั้งนี้งานแสดงสินค้าสร้างสรรค์ภูมิปัญญาเพิ่มมูลค่าเดินหน้าสู่ OTOP เป็นกิจกรรมหนึ่งที่อยู่ภายใต้โครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจำหน่ายและจัดการธุรกิจให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และกลุ่มผู้ประกอบการ ให้มีเอกลักษณ์และตอบสนองความต้องการของตลาด ประชาสัมพันธ์ให้เกิดตลาด หรือพื้นที่ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้า และส่งเสริมสุขอันเป็นสินค้าโอทอปในอนาคต โดยมีสินค้าประเภทจักสาน ผ้าทอ สมุนไพร และอาหารเป็นต้น
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ รายงาน

แสดงความคิดเห็น