ลงนามร่วมมือส่งเสริมแปรรูปสัตว์น้ำในพื้นที่บางระกำโมเดล

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนการแปรรูปผลผลิตสัตว์น้ำ ในพื้นที่โครงการบางระกำโมเดล

วันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 10.30 น. คณะทำงานส่งเสริมอาชีพโครงการบางระกำโมเดลจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนการแปรรูปผลผลิตสัตว์น้ำ ในพื้นที่โครงการบางระกำโมเดล ณ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นางสาววราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 17 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายบำรุง รื่นบรรเทิง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการในครั้งนี้ เพื่อร่วมมือขับเคลื่อนในการช่วยเหลือเกษตรกรบรรเทาการได้รับผลกระทบจากท้องทุ่งบางระกำเป็นพื้นที่หน่วงน้ำ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้บูรณาการ การส่งเสริมอาชีพ โดยนำพันธุ์สัตว์น้ำมาปล่อยลงในทุ่งบางระกำ ให้เกษตรกรมีอาชีพเสริมในการทำประมง และยังส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตจากสัตว์น้ำ และผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ เพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกร และชุมชน ในช่วงฤดูน้ำหลาก โดยหน่วยงานร่วมบูรณาการในการเตรียมสถานที่การก่อสร้างโรงเรือนแปรรูปผลผลิตสัตว์น้ำ เพื่อให้เป็นที่รวบรวม และแปรรูปผลผลิตในรูปแบบกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์ ส่งเสริมการแปรรูปให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ พัฒนากำลังคนด้านการประมง ปัจจัยการผลิต เครื่องมืออุปกรณ์ ในการแปรรูปตลอดจนการวางรูปแบบการบริหารจัดการ และสร้างกลไกการตลาดโครงการบางระกำโมเดล การแปรรูปผลผลิตสัตว์น้ำให้เกษตรกรมีความอยู่ดี กินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งนี้ ได้ร่วมมอบตู้แช่ แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหนองแพงพวย กลุ่มเกษตรกรตะแบกงาม ตำบลชุมแสงสงคราม, ถังหมักปลา แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหนองแพงพวย กลุ่มเกษตรกรตะแบกงาม ตำบลชุมแสงสงคราม และกลุ่มเกษตรกรบางระกำเมืองใหม่ ตำบลบางระกำ และแพปลูกพืชลอยน้ำ แก่ชุมชนบางระกำ และชุมชนท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ของคุณภาพข่าวสำนักงานชลประทานที่3 

แสดงความคิดเห็น