เปิดถนนรวมน้ำใจอบจ.จัดงบให้เชื่อมต.เนินมะปรางและต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก

อบจ.พิษณุโลก เปิดโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง “ถนนรวมน้ำใจ” หมู่ที่ 2 ต.เนินมะปราง-หมู่ที่ 10 ต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อ.เนินมะปราง
วันที่ 17 ตุลาคม 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายอนุชา น้อยวงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเปิดโครงการก่อสร้างผิวจราจรลูกรัง “ถนนรวมน้ำใจ” สายหลังโรงพยาบาลเนินมะปราง หมู่ที่ 2 ตำบลเนินมะปราง เชื่อมต่อกับ บ้านคลองปากน้ำ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอเนินมะปราง เป็นประธานในพิธี และมี นายสุชิน สอนสิทธิ์ อดีตกำนันตำบลเนินมะปราง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งนี้สำหรับถนนเส้นดังกล่าว เดิมเป็นถนนดินที่ชาวบ้านได้รวมตัวกันก่อสร้างเพื่อใช้สัญจรไปมาระหว่างชาวบ้านหมู่ที่ 2 ตำบลเนินมะปราง และบ้านคลองปากน้ำ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก มาเป็นเวลานาน ต่อมาประชาชนใช้เป็นถนนสายหลักในการเดินทางเข้า-ออก ของประชาชนในการประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำไร่ ทำสวนของประชาชนทั้งสองตำบล กระทั่งในช่วงฤดูฝนถนนดังกล่าวถูกน้ำฝนกัดเซาะและน้ำไหลบ่าจนทำให้ถนนขาด ส่งผลให้ชาวบ้านทั้งสองตำบลที่ใช้ในการเดินทางเพื่อประกอบอาชีพได้รับความลำบากอย่างมาก ทางคณะกรรมการหมู่บ้านนำโดย นายสุชิน สอนสิทธิ์ กำนันตำบลเนินมะปราง จึงได้ร่วมกับผู้นำชุมชน และคณะกรรมการหมู่บ้านในขณะนั้นเสนอโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายดังกล่าวต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง เพื่อของบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ต่อมาในปีงบประมาณ 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้อนุมัติงบประมาณก่อสร้างถนนลูกรังสายดังกล่าวเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ภายในพิธีมีผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นร่วมพิธีเปิดถนนดังกล่าวจำนวนมาก.

แสดงความคิดเห็น