จิตอาสาตำบลบ้านกร่างร่วมทำความสะอาดกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 ที่อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ภายใต้กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ณฐพล นพรัฐธนากุล ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี และมี ว่าที่ร้อยตรี ธรรมนูญ ท้าวฮ้าย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม สำหรับในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีจิตอาสาในพื้นที่ตำบลบ้านกร่างร่วมกิจกรรมจำนวนมาก โดยพร้อมใจช่วยกันทำความสะอาด กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย รวมทั้งพ่นสารเคมีฆ่าตัวแก่ลูกน้ำยุงลายบริเวณพื้นที่สาธารณะ วัด โรงเรียน สถานที่ราชการเพื่อให้พื้นที่ตำบลบ้านกร่างปราศจากลูกน้ำยุงลาย.
—————————————-

แสดงความคิดเห็น