เปิดการระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำ”โครงการบางระกำโมเดล ปี 2561

สำนักงานชลประทานที่ 3 ร่วมพิธีเปิดการระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำ “โครงการบางระกำโมเดล ปี 2561”

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน พร้อมด้วยนายเทพพงษ์ ตรีเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 3 และคณะผู้บริหารในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับกองทัพภาคที่ 3หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และภาคประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีเปิดการระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำ “โครงการบางระกำโมเดล ปี 2561” ณ บริเวณ ประตูระบายน้ำบางแก้ว บ้านวังกุ่ม ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ เป้าหมายการดำเนินโครงการบางระกำโมเดล ปี 2561 พื้นที่เป้าหมาย จำนวนน 382,000 ไร่ และสามารถหน่วงน้ำฤดูน้ำหลากได้ประมาณ 550 ล้านลูกบาศก์เมตร ในเขตพื้นที่จังหวัดสุโขทัย และพิษณุโลก ซึ่งจากการบูรณาการของหน่วยงานต่างๆที่ร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มีการปรับปฏิทินการเพาะปลูกข้าวนาปี 2561 จนสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเสร็จก่อนฤดูน้ำหลากในเดือนสิงหาคม 2561 และใช้เป็นพื้นที่รองรับน้ำหลากได้ประมาณ 200 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งสภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำในปัจจุบันได้เริ่มลดระดับลง และเกษตรเองได้แจ้งความต้องการที่จะให้มีการระบายน้ำออกในเดือนพฤศจิกายน 2561 ก่อนที่จะได้เริ่มเตรยมแผลงเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2561/62 ในเดือนธันวาคม 2561 ตามปฏิทินการส่งน้ำของกรมชลประทาน ต่อไป

แสดงความคิดเห็น