กรมอุทยานฯร่วมแก้ปัญหาที่ดินทำกินในเขตป่าอนุรักษ์

เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นอำเภอวังทอง จ.พิษณุโลก นายทักษิณ มงคลคมรัตน์ หัวหน้าอุทยานแงชาติทุ่งแสลงหลวง เป็นประธานการประชุมชี้แจงให้ความรู้กับประชาชน ผู้นำท้องถิ่น เกี่ยวกับพื้นที่ทำกินในพื้นทีอนุรักษ์ ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รัฐได้ป่า ประชาได้ที่ทำกิน โดยมีคณะทำงานเข้าร่วมประชุมกว่า 80 คน ในพื้นที่เป้าหมาย 3 อำเภอ 5 ตำบล 24 หมู่บ้าน มีราษฎรครอบครองประมาณ 5,605 ราย 5,605 แปลง พื้นที่ 89,501.35 ไร่ 3 อำเภอได้แก่ อำเภอเนินมะปราง อำเภอวังทองอำเภอนครไทย และอีก 5 ตำบล ได้แก่ ต.ชมพู ต.บ้านมุง ต.วังนกแอ่น ต.ห้วยเฮี้ย และ ต.บ้านแยงทั้งนี้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก แก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม “รัฐได้ป่า ประชาได้ที่ทำกิน” ทางคณะทำงานสำรวจการครอบครองที่ดินระดับพื้นที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ตามคำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 11803/2561 ในเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จ.พิษณุโลก เป็นการแก้ไขปัญหาให้ราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย และเป็นการให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าให้ยั่งยืนตลอดไป ตามแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายทักษิณ มงคลคมรัตน์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง เปิดเผยว่า การสำรวจถือครองพื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ระดับพื้นที่ ตามคำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางตามมติของคณะกรรมการจัดการที่ดินแห่งชาติ หรือ คทช. เพ่อจะได้ทราบพื้นที่ที่ถือครองในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง มีพื้นที่ 8 หมื่นกว่าไร่ มีคณะที่ร่วมประชุมทั้งหมด 3 อำเภอ ผู้นำชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย 24 หมู่บ้าน แนวทางการสำรวจการถือครองพื้นที่ ทางคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติได้เห็นชอบแล้ว จะได้ทราบพิกัดพื้นที่ให้ตรงกัน เพื่อจะนำพื้นที่ทั้งหมดเสนอคณะกรรมการสำรวจการถือครองสำนักบริหารพื้นที่ต่อไป ตรวจสอบความถูกต้องเสนอต่อกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชต่อไป

แสดงความคิดเห็น