อบจ.พิษณุโลกรวมพลสร้างฝายชะลอน้ำที่ต.นครชุม

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “รวมพลคนสร้างฝายชะลอน้ำ” เฉลิมพระเกียรติ รุ่นที่ 1/2562 ณ บ้านนาทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2561 จัดโดยกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับผู้นำท้องถิ่นและประชาชนหมู่ที่ 1 บ้านนาทุ่งใหญ่ ตำบลนครชุม เพื่อเป็นการปลูกฝังให้ประชาชนในชุมชนมีจิตสำนึกที่ดี มีส่วนร่วมในการสร้างฝายชะลอน้ำ รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเข้าใจถึงขั้นตอนการสร้างฝายชะลอน้ำแบบกึ่งถาวร ตลอดจนเพื่อเป็นการเสริมสร้างความต่อเนื่องของโครงการ “รวมพลคนสร้างฝายชะลอน้ำ” ในพื้นที่ต่างๆ และสนับสนุนด้านความรู้ การสร้างฝายชะลอน้ำในแบบต่างๆ ให้แก่กลุ่มนักเรียน เยาวชนและประชาชนที่ให้ความสนใจและเข้าร่วมโครงการได้เข้าใจถึงวิธีการก่อสร้างฝายชะลอน้ำในรูปแบบต่าง ๆ ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยในการดำเนินโครงการครั้งนี้มีประชาชน เยาวชน และนักเรียนในหมู่ที่ 1 บ้านนาทุ่งใหญ่ ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย เข้าร่วมโครงการจำนวน 240 คน

พร้อมทั้งมีการบรรยายให้ความรู้เรื่องขั้นตอนและวิธีการสร้างฝายชะลอน้ำให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ จากนั้นวิทยากรนำผู้เข้าร่วมโครงการลงมือปฏิบัติจริงภาคสนาม ณ จุดก่อสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนเข้าใจถึงวิธีการก่อสร้างฝายชะลอน้ำอย่างถูกต้องและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แหล่งน้ำตามแนวพระราชดำริ เสริมสร้างการเรียนรู้ และการอนุรักษ์แหล่งต้นน้ำเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้สำหรับในปีงบประมาณที่ผ่านมา กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรม “รวมพลคนสร้างฝายชะลอน้ำ” ในพื้นที่ต่างๆ ในเขตจังหวัดพิษณุโลก สำเร็จลุล่วงมาแล้วจำนวน 34 รุ่น โดยมีประชาชน นักเรียน และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งได้สร้างเครือข่ายนักอนุรักษ์ในพื้นที่ชุมชน ประกอบกับตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ได้ประสานขอความร่วมมือและช่วยเหลือในการร่วมกันก่อสร้างฝายชะลอน้ำในร่องลำธาร ป่าชุมชน เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับป่าไม้ชุมชนที่จะมาถึงในเร็ววันนี้.

แสดงความคิดเห็น