ผลตอบรับโครงการอาชาบำบัด ทภ.3 พัฒนาร่างกาย จิตใจแก่ผู้บกพร่อง

ร้อยเอกหญิงมณทิรา พรมศรี รองโฆษก กองทัพภาคที่  3 ได้กล่าวแถลงถึงโครงการอาชาบำบัดโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหักมณฑลทหารบกที่ 35 ว่า ทางกองทัพภาคที่  3 ได้ส่งเสริมให้หน่วยทหารโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหักมณฑลทหารบกที่ 35 จัดโครงการอาสาบำบัด มานานหลายปีแล้ว โดยมีรูปแบบการบำบัดทั้งทางร่างกายอารมณ์สื่อสาร และทักษะอื่นๆ แก่กลุ่มเด็กที่มีความบกพร่องด้านปฏิสัมพันธ์กับสังคมและสื่อสาร ,กลุ่มเด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้ และกลุ่มเด็กการเคลื่อนไหวผิดปกติและพิการสมอง

โดยหลังจากโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ได้จัดโครงการดังกล่าวมีเด็กเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 10 รุ่น แล้ว แต่ละรุ่น ได้ทำการประเมินพบว่าเด็กที่มาร่วมโครงกาอาชาบำบัด มีอาการดีขึ้น และออกจากโครงการแล้วจำนวน 31 คน ปัจจุบันมีเด็กที่กำลังเข้ารับการบำบัดจำนวน 15 คน แบ่งเป็นกลุ่มเด็กที่มีความบกพร่องด้านปฏิสัมพันธ์กับสังคมและสื่อสาร 5 คน, กลุ่มเด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้ 7 คน กลุ่มการกลุ่มเด็กการเคลื่อนกลุ่มการเคลื่อนไหวผิดปกติและพิการสมอง 3 คน  ซึ่งเด็กทั้ง 3 กลุ่มนี้ที่เข้ารับการบำบัดอย่างต่อเนื่องมากว่า 12 ครั้งขึ้นไป สามารถกระตุ้นให้มีการพัฒนาทั้ง 5 ด้าน ดีขึ้นร้อยละ  87.1 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความอยู่กับระดับความบกพร่องเดิมของเด็กแต่ละราย เมื่อเด็กสามารถช่วยตนเองได้แล้ว ส่งผลให้ครอบครัว มีความสุข สามารถกลับไปทำงานหารายได้ใช้จ่ายครอบครัวได้มากขึ้น

สำหรับรูปแบบในการทำกิจกรรมอาชาบำบัดนั้น ขั้นตอนแรกต้องอบอุ่นร่างกายโดยให้เด็กออกกำลังกาย ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ และให้เด็กปฏิบัติตนตามครูฝึกเพื่อกระตุ้นให้เด็ก  อาจเปลี่ยนการเลือกท่าออกกำลังกาย , ขั้นตอนอาชาบำบัดโดยให้เด็กทำกิจกรรมบนหลังม้ารับบอล ,บอกสีบอล,โยนบอล,เตะบอล ทำท่าทางตามที่ครูฝึกสั่ง , ขั้นตอนผ่อนคลายร่างกายโดยให้เด็กนั่งบนหลังม้าที่ยืนนิ่งทำท่าหมอบ เอนตัวไปด้านหลัง นั่งสมาธิ ให้ม้าเดินพาเด็กออกนอกสนามเรียนรู้ธรรมชาติ ซึ่งถือว่ากิจกรรมอาชาบำบัดนี้ได้รับผลตอบรับจากผู้ปกครองที่นำบุตรหลานเข้าร่วมโครงการแต่ละรุ่นเป็นอย่างดี

///////////////

 

แสดงความคิดเห็น