กองทัพภาคที่ 3 แถลงผลงานในรอบช่วงเดือน พ.ย.61-ม.ค.62

เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 62 ที่บริเวณ โครงการเลี้ยงแพะพระราชทาน ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมืองพิษณุโลก พันเอกรุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3 แถลงผลงาน การปฏิบัติหน้าของของกองทัพภาคที่ 3 และหน่วยขึ้นตรง โดยในปี พ.ศ. 2562 ได้กำหนดแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีเป้าหมาย  สังคมมีความปลอดภัยจากยาเสพติด งานหลักที่มุ่งเน้นใน ด้านการสกัดกั้นปราบปราม ตามที่คำสั่ง ผบ.ทบ.อย่างเป็นรูปธรรม ภายใน 3 เดือน พฤศจิกายน 2561 – มกราคม 2562  โดยแม่ทัพภาคที่ 3 ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ จึงได้กำหนดมาตรการ เพิ่มประสิทธิภาพสกัดกั้นยาเสพติด ตั้งแต่แนวชายแดนถึงพื้นที่ตอนใน มีการปฏิบัติ จำนวน 2,196 ครั้ง สามารถตรวจยึดจับกุมผู้ต้องหา และของกลางยาบ้า จำนวน 27,625,714 เม็ด ไอซ์ จำนวน 306 กิโลกรัม เฮโรอีน จำนวน 118 กรัม เคตามีน จำนวน 99 กิโลกรัม ฝิ่น จำนวน 4.3 กิโลกรัมในด้านการป้องกันการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดให้เด็กและเยาวชนในและนอกสถานศึกษา  การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดกลุ่มผู้ใช้แรงงานผู้ประกอบการ และและประชาชนทั่วไป พัฒนาศักยภาพผู้นำผ่านการอบรม เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด ดำเนินการในพื้นที่ 2,354 หมู่บ้าน ตลอดทั้งการบำบัดรักษาฟื้นฟูยาเสพติดเข้ารับการบำบัด จำนวน 5,848 คน      ด้านการปราบปรามลักลอบเล่นการพนัน เจ้าหน้าที่ทหารจากกองกำลังรักษา ความสงบเรียบร้อยจังหวัดเชียง ได้เข้าปิดล้อมจับกุมการลักลอบเล่นพนัน “บาคาร่า” จำนวน 79 คน ชาย 35 คน และหญิง 44   โต๊ะบาคาร่า 4 โต๊ะ เงินสด 575,000 บาทส่วนปัญหาแรงงานต่างด้าว ระเบียบแรงงานต่างด้าว ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย  ได้ดำเนินการจัดระเบียบแรงงานในเขตพื้นที่ อ.เมืองเชียงใหม่ มีการคัดกรอง ทำการขึ้นทะเบียน กรอกประวัติ และการทำบัตรประจำตัวแรงงาน โดยมีแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย

แม่ทัพภาคที่ 3 เน้นการปราบปรามและจับกุมผู้บุกรุก ยึดถือ ครอบครอง ทำลาย หรือด้วยการกระทำใดๆ อันเป็นการทำให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สภาพ สามารถตรวจยึดไม้ของกลางเป็นจำนวนมาก ในพื้นที่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ นอกจากนั้นได้ตรวจยึดและทวงคืนพื้นที่ป่าดังกล่าว จำนวน 3 แปลง เนื้อที่รวมประมาณ 116 ไร่ และยึดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ตาลและ ป่าแม่ยุย บ้านทุ่งโป่ง ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ คืนอีก 4 ไร่   พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอมก๋อย บริเวณบ้านแม่อ่างขาง ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ อีก 26 ไร่ นอกจากนั้นสามารถยึดพื้นที่ป่าต้นน้ำลุ่มน้ำก้อ-น้ำชุน ต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าคุณภาพลุ่มน้ำชั้น 1 และชั้น 2 จากนายทุนมาได้

โดยในวันที่ 12 ก.พ. ที่ผ่านมา ได้เข้าตรวจสอบและช่วยเหลือขนย้ายสิ่งของที่ประชาชนประสบเหตุอุทกภัยในพื้นที่ ต.คลองสมบูรณ์ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร  หลังมีฝนตกหนัก เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่เกษตรกรรมและบ้านเรือนของประชาชน 7 หมู่บ้าน ประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อน จำนวน 219 คน 73 ครัวเรือน อาคารสิ่งก่อสร้างบ้านพักอาศัยเสียหาย จำนวน 28 หลัง พืชไร่ จำนวน 461 ไร่ พืชสวน จำนวน 19 ไร่ บ่อเลี้ยงปลา จำนวน 36 บ่อ และไก่ จำนวน 250 ตัว พร้อมได้ร่วมกับส่วนราชการและ ภาคประชาชนร่วมกันทำความสะอาด รวมทั้งฟื้นฟูบูรณะสิ่งก่อสร้างที่พังเสียหายต่อไป

 

แสดงความคิดเห็น