รองแม่ทัพภาคที่ 3 มอบเกียรติบัตรผู้นำเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ

เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 62  ที่ศูนย์นันทนาการ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและพิธีปิดการอบรมหลักสูตรผู้นำเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ประจำปี 2562โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3  ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 13 –14 มีนาคม 2562เพื่อให้ผู้นำมวลชนมีความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงภัยคุกคามที่ เป็นอันตรายต่อความมั่นคงของชาติส่งเสริมบทบาทของภาคประชาชนทุกระดับ ได้มีส่วนร่วมกับ ภาครัฐในการรักษาความมั่นคงของชาติ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีอุดมการณ์มีจิตอาสาและมีศักยภาพคัดเลือกจากผู้นำท้องถิ่นของอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลกจำนวน 9 อำเภอ จำนวน 100 คนทั้งนี้ มีวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาบรรยายพิเศษเรื่อง บทบาทหน้าที่พลเมือง ต่อการเลือกตั้งปี 2562   ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ การปลูกฝังอุดมการณ์ และจิตสำนึกความรักชาติ  การฝึกบุคคลท่ามือเปล่าเบื้องต้นแถวชิด พร้อมนี้ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ทหาร กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมืองพิษณุโลก

แสดงความคิดเห็น