กองทัพภาคที่ 3 ปล่อยขบวนรถ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 21 มี.ค. 62 ที่ลานอเนกประสงค์ กองทัพภาคที่3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมืองพิษณุโลก พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2562 พร้อมปล่อยขบวนรถ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร

สำหรับสถานการณ์ภัยแล้งในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน เนื่องจากในหลายพื้นที่เริ่มขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ที่ชลประทาน ประปา และสาธารณูปโภคยังเข้าไม่ถึง ประกอบประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อน มีอุณหภูมิสูงขึ้น ปริมาณน้ำต้นทุนเริ่มลดลงและเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงเป็นเหตุให้สถานการณ์ภัยแล้งขยายวงกว้างมากขึ้นส่งผลกระทบทั้งในด้านเกษตรและระบบนิเวศน์ที่ต้องอาศัยน้ำหล่อเลี้ยง ทำให้กองทัพบกพยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ได้รับผลกระทบลดน้อยลง

ในส่วนกองทัพภาคที่ 3 / ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลกกลุ่มบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 9 พิษณุโลก องค์การบริหารตำบลปากโทก ได้จัดกำลังพล รถบรรทุกน้ำพร้อมอุปกรณ์ เพื่อนำน้ำอันมีความจำเป็นต่อการดำรงชีพทั้งอุปโภค และบริโภคเข้าช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 3 สำหรับประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค สามารถขอรับการสนับสนุนได้จากหน่วยทหารในพื้นที่ใกล้เคียง

ทั้งนี้ทางกองทัพบก/ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพบก ได้ดำเนินการ โครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2562 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ห่างไกล ในวันนี้พร้อมกันทั่วทุกกองทัพภาค
/////

แสดงความคิดเห็น