หจก.ร้องคัดค้านประกวดราคาพัฒนาชุมชนพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 19 เม.ย.62 นายธีระพงษ์ สิทธารถ 2/260 ถนนศรีมาลา อ.เมืองพิจิตร หุ้นห้างหุ้นส่วนจำกัด อดุลย์ดวงดีการพิมพ์ มายื่นขอคัดค้านและอุทธรณ์ผลการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาต่อสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก และร้องต่อศูนย์ดำรงธรรมพิษณุโลก ในเรื่องการประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) กิจกรรมที่ 2 พัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิธีประกวดราคาทั้งนี้ ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก  ได้ประกาศผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2562 โดย หจก.อดุลย์ดวงดีการพิมพ์ เป็นผู้เสนอราคาในวงเงิน 1,399,000 บาท แต่ปรากฏว่า บริษัท แอกเซส แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 1,881,669.90 บาท เป็นผู้ชนะ ทั้งที่เป็นการเสนอราคาที่สูงกว่า เป็นจำนวนเงิน 482,669 บาทโดยได้ขออุทธรณ์เหตุผล 3 ข้อ  1.การกำหนดเกณฑ์พิจารณาที่ไม่เป็นธรรม ส่งผลให้ หจก. มิได้รับคัดเลือกเป็นผู้ชนะการเสนอราคา 2.การกำหนดเกณฑ์คะแนนออกเป็น 2 ส่วน โดยในสัดส่วนการพิจารณาด้านราคาที่ยื่นข้อเสนอนั้น มิได้มีการพิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และมาตรฐานเดียวกันต่อผู้เสนอราคาทุกราย และ 3.กรณีที่แบ่งสัดส่วนการให้คะแนนในการพิจารณาตามข้อ 5.2 (ข้อย่อย 5.2.1 ข้อ 5.2.2 และข้อ 5.2.3) ถ้าพิจารณาด้วยความสุจริตเที่ยงธรรม ตามข้อเท็จจริงและหลักฐานผลงาน ประวัติการทำงาน รูปแบบแผนงาน แนวทางการปฏิบัติงาน ที่ปรากฏโดยชัดแจ้ง  ต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดในการประกวดราคาครั้งนี้

จึงได้ยื่นหนังสืออุทธรณ์ผลการประกาศ  ฉบับลงวันที่ 19 เมษายน 2562 แนบท้ายแบบฟอร์มอุทธรณ์ฉบับนี้มาพร้อมกันแล้ว โดยขอให้ดำเนินการพิจารณายกเลิกและเปลี่ยนแปลงผู้ชนะการเสนอราคาในครั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และประการสำคัญเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความสุจริต เที่ยงธรรม สำหรับ การจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ออกประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้ที่จะชนะการเสนอราคา เพื่อให้บริษัท แอกเซส แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด เป็นผู้ชนะการเสนอราคา มีเหตุผลใดที่ต้องคัดเลือกให้บริษัท แอกเซส แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้ชนะการเสนอราคา  ทั้งที่ หจก.อดุลย์ดวงดีการพิมพ์ เสนอราคาต่ำกว่าหลายแสนบาท อีกทั้งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ทุกประการ

ทั้งนี้เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางหน่วยงานราชการมากที่สุด ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ ที่กำหนดให้การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้เสนอราคา หน่วยงานของรัฐต้องคำนึงถึงเกณฑ์ราคาและพิจารณาเกณฑ์อื่นประกอบ จะเห็นได้ว่าตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ จะกำหนดเรื่องเกณฑ์ราคาไว้เป็นประการสำคัญ

นายธีระพงษ์ กล่าวว่า เนื่องจากการพิจารณาให้คะแนนในครั้งนี้ มีข้อสงสัยและความเคลือบแคลงใจถึงความเที่ยงธรรม ความเสมอภาค การจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ของหน่วยงานของรัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ หากคณะกรรมการผู้พิจารณาการให้คะแนนพิจารณาด้วยความเที่ยงธรรมและมีหลักเกณฑ์ หรือมาตรฐานที่ชัดเจน โดยเป็นหลักเกณฑ์การพิจารณาเดียวกันทั้งหมด ตนย่อมได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา

นายธีระพงษ์ กล่าวอีกว่า คณะกรรมการผู้พิจารณาให้คะแนนการประกวดราคามิได้ พิจารณาการให้คะแนนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ถูกต้องตามมาตรา๘ตามมาตรา๘(1)(2) และ (4) แห่ง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ และมาตราอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยมิได้มีการชี้แจงเหตุผลประกอบการพิจารณาในการให้คะแนน แต่ละส่วนว่ามีหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานใดในการพิจารณาให้คะแนน ย่อมส่งผลให้การประกวดราคา การจัดซื้อจัดจ้างมิได้เป็นไปโดยสุจริต โปร่งใส  หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามที่ได้ให้เหตุผลในการอุทธรณ์ มีความจำเป็นที่จะต้องใช้สิทธิตามกระบวนการยุติธรรม โดยการใช้สิทธิ์ทางศาลต่อไป

แสดงความคิดเห็น