กอปศ.พร้อมผู้นำในพื้นที่ภาคเหนือร่วมขับเคลื่อน 7 ประเด็นการปฏิรูปการศึกษา

กอปศ.พร้อมผู้นำในพื้นที่ภาคเหนือร่วมขับเคลื่อน 7 ประเด็นการปฏิรูปการศึกษา คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา เชิญผู้บริหารจังหวัด ผู้บริหารท้องถิ่น และหน่วยงานทางการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ ร่วมสะท้อนมุมมองด้านการศึกษาของจังหวัด พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการปฎิรูปการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น

วันที่ 25 เมษายน 2562 ที่โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว อ.เมือง จ.พิษณุโลก ศ.กิตติคุณ นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา หรือ กอปศ. ได้เป็นประธานการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษา ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษา และเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาให้แก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และหารือถึงข้อเสนอแนะในบทสุดท้ายของรายงานที่จะเสนอไปยังรัฐบาล ที่มีประเด็นสำคัญ ได้แก่ 1) การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายลำดับรอง 2) การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 3) การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 4) การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ 5) การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 6) การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษาเพื่อบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา และ 7 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล (Digitalization for Education and Learning Reform) โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ผู้บริหารการศึกษาระดับจังหวัดและพื้นที่ ผู้บริหารท้องถิ่น ในเขตพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 17 จังหวัดร่วมเสนอแนะอภิปรายการขับเคลื่อนแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา. การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในรูปแบบต่าง ๆ

อาทิ จังหวัดพิษณุโลก โดยนายสุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นำเสนอถึงการระดมทุนเพื่อการศึกษาและการจับมือกันระหว่างส่วนราชการและภาคเอกชน ในการจัดติวเข้มทางวิชาการให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ นำเสนอความร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษาในการพัฒนาเด็กปฐมวัย .เป็นต้น และในวันที่ 26 เมษายน 2562. นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา ประธานคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา จะร่วมอภิปรายรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การขับเคลื่อนข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาต่อภาคประชาชน ในประเด็น การรับรู้เรื่องการจัดการศึกษา / การศึกษาที่คาดหวัง / การส่งเสริมของภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถิ่น ในด้านการศึกษา / การสร้างหลักประกันด้านการศึกษา / การศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และเข้าศึกษาดูงาน ณ แหล่งชุมชนท้องถิ่น ได้แก่ กลุ่มแหล่งเรียนรู้ผลิตภัณฑ์จากผึ้ง และ กลุ่มแหล่งเรียนรู้บายศรี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

……………………………………………… วรางคณา อนันตะ ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์ สนง.ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

แสดงความคิดเห็น