กองทัพภาคที่ 3 ลงนาม(MOU) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 8 พ.ค.62 ที่หอประชุมชั้น 8 อาคารมหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) อ.เมืองพิษณุโลกพลโท ธวัช ศรีสว่าง รองผู้อำนวยการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติ บดีรัฐ คณบดีวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโดยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นำคณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ของวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานกิจการศาลทหาร การปฏิบัติงานตามกรอบของกฎหมาย พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหารพุทธศักราช 2498 และงานในหน้าที่ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสารอาหาร พร้อมเข้าฝึกงานในกิจการที่เกี่ยวข้องกับงานด้านกฎหมายและศาลทหาร และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามให้การสนับสนุนคณาจารย์ด้านกฎหมาย แจกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคที่ 3 เพื่อเป็นที่ปรึกษางานด้านการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจการรักษาความมั่นคงภายในในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ

แสดงความคิดเห็น