ดูงานการบริหารจัดการศึกษาและการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนนครไทย

เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ (5 มิถุนายน 2562) คณะผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการศึกษา รุ่นที่ 6 นำโดยนางสาวศกลวรรณ เปลี่ยนขำรองผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นำนักศึกษาจำนวน 53 คน เข้าศึกษาดูงานที่โรงเรียนนครไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มี จ่าสิบเอกประมวล วันมี ผู้อำนวยการโรงเรียนนครไทยและคณะครูและนักเรียนร่วมให้การต้อนรับ โรงเรียนนครไทย เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนโยบายการจัดการศึกษา 5 ด้านใหญ่ๆ คือ นโยบายจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง นโยบายพัฒนาคุณภาพผู้เรียน นโยบายพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา นโยบายสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

สำหรับ การยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนครไทย ได้ดำเนินการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนใน 3 ด้านคือ ด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพและด้านวิชาชีวิต ซึ่งโรงเรียนมีผลงานที่ภาคภูมิใจโดยได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทานโรงเรียนขนาดกลาง ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน เป็นโรงเรียนในโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากลและเป็นโรงเรียนสถานศึกษาต้นแบบพอเพียง ทั้งนี้ คณะศึกษาดูงาน ในหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิกาได้ซักถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานและการดำเนินงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนและเยี่ยมชมผลงานของนักเรียนที่เป็นผลงานเชิงประจักษ์จนทำให้โรงเรียนประสบผลสำเร็จได้รับรางวัลมากมาย

………………

แสดงความคิดเห็น