ตำรวจสันติบาลสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันหลักให้กับนักเรียน

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.62 ที่โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก นายสุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  โดยมี ร.ต.อ.ขวัญชัย ม่วงไม้ สว.กก.3 บก.ส.1 หัวหน้าตำรวจสันติบาลจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงาน  พร้อมด้วยเจ้าหน้าตำรวจสันติบาลเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงเนื่องด้วยกองบัญชาการตำรวจสันติบาล เป็นหน่วยงานหนึ่งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีหน้าที่เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ พร้อมทั้งดำเนินการพิทักษ์ รักษา ปกป้องไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และธำรงไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข จึงได้จัดการอบรมขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึก และค่านิยมให้กับประชาชนมีความเคารพรัก เทิดทูน และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ เสริมสร้างความเข้มแข็ง และสนับสนุนกลุ่มเครือข่ายที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และต่อต้านภัยคุกคามต่างๆที่มีผลกระทบต่อสถาบัน และส่งเสริมการดำรงชีวิติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีทั้งนี้มีวิทยากรกระบวนการ กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1 เป็นผู้อบรม ให้ความรู้กับนักเรียนที่เข้ารับการอบรม จำนวน 130 คน ซึ่งได้รับความสนใจในการฝึกอบรมครั้งนี้เป็นอย่างดี  ตลอดทั้งมีการซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  โดยเน้นให้ตระหนักในความรักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดไป

แสดงความคิดเห็น