ติวเด็กใช้สื่อสร้างรายได้จาก Social Media

ที่อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก นายประพฤทธิ์ สุขใย ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ได้กล่าวให้ข้อคิดถึงการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์แก่เยาวชนที่กำลังศึกษาในระดับอาชีวศึกษา ที่เข้ารับการอบรมในโครงการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์(สร้างรายได้จาก Social Media) ที่เป็นโครงการที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศ จัดดำเนินการอบรม

ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาคุณภาพเยาวชนไทยยุคใหม่ ให้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีการสื่อสารกับเครือข่าย สามารถวางแผนการทำงาน คิดวิเคราะห์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ แก้ปัญหาเรียนรู้การทำงานร่วมกัน สนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาและเยาวนใช้สื่อในการพัฒนาตนเองสร้างสรรค์ ใช้สื่ออย่างปลอดภัย มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการนำ Social Media ไปสร้างรายได้ สามารถเป็นอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นนักศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานการอาชีวศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๔ แห่ง จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการพิษณุโลก จำนวน 100 คน เข้ารับการอบรมการใช้สื่อออนไลน์ในครั้งนี้

…………

แสดงความคิดเห็น