มูลนิธิจ่าสิบเอกทวี-พิมพ์ บูรณเขตต์ มอบทุนการศึกษาครั้งที่ 37 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิจ่าสิบเอกทวี-พิมพ์ บูรณเขตต์ ครั้งที่ 37 ปีการศึกษา 2562 ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี-พิมพ์ บูรณเขตต์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมกันนี้ร่วมมอบเงินสมทบเข้ามูลนิธิฯ จำนวน 2,000 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน โดยในปีนี้ทางมูลนิธิฯ ได้มอบทุนการศึกษาทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งสิ้นจำนวน 50 ทุน
ทั้งนี้สำหรับมูลนิธิจ่าสิบเอกทวี-พิมพ์ บูรณเขตต์ กำเนิดจากฝ่ายแนะแนวและทุนการศึกษาโรงเรียนพิษณุโลกศึกษา ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ ครั้งนั้นปีพุทธศักราช 2524 ฝ่ายแนะแนวได้เรียนเชิญจ่าสิบเอกทวี บูรณเขตต์ มาเป็นวิทยากรในงานปัจฉิมนิเทศแก่นักเรียนที่จบการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อหรือแนวทางในการดำเนินชีวิต ซึ่งจ่าสิบเอกทวี บูรณเขตต์ เป็นคนไทยตัวอย่าง กำเนิดมาจากครอบครัวที่มีความยากจน แต่ดำรงตนด้วยความมานะพยายาม มีความซื้อสัตย์สุจริต มีความเป็นอยู่เรียบง่าย ยึดมั่นในศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม รวมไปถึงมีจิตศรัทธาในการสร้างสาธารณกุศล สาธารณะประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาตินานัปการ เมื่อทราบว่าโรงเรียนพิษณุโลกศึกษา มาจากครอบครัวที่ยากจน บางคนไม่มีอาหารกลางวัน ไม่มีอุปกรณ์การเรียนและยังติดค้างค่าบำรุงการศึกษา จ่าสิบเอกทวี บูรณเขตต์ จึงได้ปวารณาตัวที่จะมอบทุนการศึกษาทุนละ 600 บาท แก่นักเรียน ม.ต้น และ 800 บาท แก่นักเรียน ม.ปลาย รวม 50 ทุน ทุกๆ ปีตลอดไปจนถึงปัจจุบัน ซึ่งฝ่ายแนะแนวและทุนการศึกษาจึงได้เสนอให้จัดตั้งมูลนิธิเป็นการถาวร โดยไม่มีการถอนเงินต้น แต่จะนำดอกผลมาจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนทั่วจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจะทำให้ผลประโยชน์จากมูลนิธิฯ เกิดสาธารณประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง โดยใช้ชื่อว่า “มูลนิธิจ่าสิบเอก ทวี –พิมพ์ บูรณเขตต์” .
————————————————-

แสดงความคิดเห็น