กองทัพภาคที่ 3  นำกำลังพลโชว์กล้าม  “Smart Soldiers Strong Army ”

เมื่อวันที่ 31 ก.ค.62 ที่สำนักงานใหญ่ สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จำกัด อ.เมืองพิษณุโลก พลโท ธวัช ศรีสว่าง รองผู้อำนวยการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วยพันเอก ดร. รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์  โฆษกกองทัพภาคที่ 3 และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ร่วมแถลงข่าว  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ในภารกิจที่สำคัญของกองทัพภาคที่ 3 ตามนโยบายของกองทัพบกโดยเฉพาะการแข่งขันการเพาะกายทหารใหม่ ตามนโยบาย  ผู้บัญชาการทหารบก “Smart Soldiers Strong Army”  ให้ความสำคัญต่อกำลังพลและหน่วยทหาร ทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และการประพฤติตน เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีวินัยและเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งนี้ทางแม่ทัพภาคที่ 3 ได้มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพลทุกระดับ โดยเฉพาะพัฒนาการทางร่างกายของทหารกองประจำการ ซึ่งได้เข้ามารับราชการ ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นมา เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนจากสภาพการเป็นวัยรุ่นพลเรือนทั่วไป สู่การเป็นทหารต้นแบบ  ได้มอบหมายให้หน่วยฝึกทหารใหม่ทุกหน่วย ได้ปลูกฝังให้มีการสร้างเสริมบุคลิกภาพที่ดี การสร้างลักษณะทหารที่สง่างามด้วยการออกกำลังกาย เสริมสร้างกล้ามเนื้ออย่างเป็นขั้นตอน มีการดำเนินจัดสรรเวลาในห้วงการฝึกทหารใหม่ 10 สัปดาห์ ให้ทหารใหม่ได้มีโอกาสเสริมสร้างกล้ามเนื้อ   โดยจัดให้มีห้องออกกำลังกาย (Fitness Room) และอุปกรณ์ออกกำลังกายสำหรับหน่วยฝึกทหารใหม่ทุกหน่วย เน้นประเภทลูกเหล็ก บาร์เบล  หรือ ดรัมเบล และให้มีการจัดการแข่งขันเพาะกายของทหารใหม่ระหว่างหน่วยฝึก ของ หน่วยกองพล  มณฑลทหารบก และกองบัญชาการช่วยรบ เป็นหน่วยจัดการแข่งขันส่วนการแข่งขันการเพาะกายทหารใหม่ รุ่นปี พ.ศ. 2562 ผลัดที่ 1 ของหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย ในห้วงเดือนมิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา โดยจัดหน่วยฝึกทหารใหม่เข้าแข่งขัน  เป็นกลุ่มพื้นที่ เพื่อคัดเลือกทหารกองประจำการ ที่มีพัฒนาการทางร่างกายดีเด่น เข้ารับมอบรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ เป็นบุคคลต้นแบบของการรักสุขภาพและการออกกำลังกาย

แสดงความคิดเห็น